پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امیررضا افتخارفر [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش حاضر، اثر عیب حفره بر فرکانس های طبیعی نانولوله های کربنی مطالعه شده است و بحثی به میرایی ترموالاستیک در این مواد اختصاص یافته است. ساختار هندسی نانولوله هایی تک-جداره و دوجداره با برنامه های رایانه ای تولید شده است و بدین ترتیب، حذف یک یا چند اتم کربن از ساختار برای ایجاد عیب در مدل نانولوله به سادگی صورت گرفته است. شبیه سازی ارتعاشات نانولوله ها در نرمافزاری ویژه و به روش دینامیک ملکولی اجرا شده است. در مسائل حل شده، چندین پارامتر تغییر داده شده اند تا تحلیل پاسخ سیستم ها جامع باشد. فرکانس طبیعی هر نانولوله با کمک تبدیلی از حوزه ی زمان به حوزه ی فرکانس به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که در بیشتر موارد، وجود تک عیب حفره یا عیوب حفره با توزیع تصادفی سبب می شود فرکانس طبیعی اصلی سیستم کاهش یابد هرچند در برخی از مسأله ها، تغییرات درصد جابه جایی فرکانس با موقعیت عیب در راستای طول نانولوله یا با درصد تراکم عیب بی نظم است. همچنین، شایان ذکر است که مقادیر محاسبه شده برای ضریب کیفیت نانولوله ها در دمای اتاق کوچک اند و به دلیل آن که معکوس ضریب کیفیت در شرایط خاصِ مهیاشده، شاخص میرایی ترموالاستیک است این گونه ی میرایی در دمای اتاق، انرژی زیادی در نانولوله ها تلف می کند. سرانجام، وابستگی میرایی ترموالاستیک به دما و تأثیر تک عیب حفره بر میرایی در نانولوله دو موضوعی هستند که این گزارش با پرداختن به آن ها کامل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانولوله های کربنی #عیب حفره #فرکانس طبیعی #ضریب کیفیت #میرایی ترموالاستیک #شبیه سازی دینامیک ملکولی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)