پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
علی بخشی [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از چالشهای اصلی در سیستم توربین بادی، ارتقای قابلیت اطمینان آن به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر و جلوگیری از کاهش عملکرد سیستم ناشی از وقوع عیب می‌باشد؛ بنابراین ارائه ساختار کنترلی قابل اعتماد و تحمل‌پذیر عیب برای سیستم توربین بادی امری ضروری است. در این رساله، به منظور تضمین وضعیت مطلوب سیستم در حضور عیب، طراحی سیستم کنترل تحمل‌پذیر عیب سیستم پیچ مورد توجه قرار میگیرد. در این راستا، با به‌کارگیری تکنیک نامساوی ماتریس خطی، سیستم کنترل تحمل‌پذیر عیب سیستم پیچ توربین بادی بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو-کانگ طراحی میگردد. روش پیشنهادی قابلیت تخمین عیب و رفتار متغیرهای حالت را داراست. سپس برای مدل غیرخطی توربین بادی، تضمین عملکرد سیستم در حضور عیب سیستم پیچ با طراحی یک رویتگر فازی محقق میشود. از سیستم فازی جهت تقریب ترم‌های نامعلوم استفاده میشود. در ادامه، به منظور مقاوم‌سازی عملکرد سیستم، رویتگر فازی مقاوم با به‌کارگیری ترم توصیف‌کننده‌ی اغتشاش، طراحی میگردد. مکانیزم طراحی بر پایه روش پسگام است و رفتار تضمین‌شده سیستم توربین بادی در حضور عیب سیستم پیچ ملموس خواهد بود. در تمامی روش‌های پیشنهادی، پایداری سیستم حلقه بسته توسط تئوری لیاپانوف اثبات میشود. نتایج شبیه‌سازی، کارایی کنترل‌کننده‌های پیشنهادی را در تحقق اهداف کنترلی برای سیستم توربین بادی نشان میدهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تحمل‌پذیر عیب #رویتگر فازی #سیستم توربین بادی #نامساوی ماتریس خطی #عیب حسگر #عیب محرکه.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)