پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
مرتضی کریمی دمنه [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد مشاور]
چکیده: در رابطه با مدلسازی حراراتی کوره های عملیات حراراتی مطالعات زیادی صورت گرفته . اما پیچیدگی فرآیند مدل سازی ریاضی کوره های عملیات حراراتی برای انطباق شرایط مدل شده کوره با حالت واقعی باعث ایجاد روشهای متفاوت در مدلسازی انتقال حرارات در کوره ها شده است. به منظور مدل سازی تشعشع از روش ناحیه ای هاتل و ویژگی های تشعشعی محیط داخل کوره استفاده شده است و با استفاده از روابط فیزیکی بین انتقال حرارت تشعشعی و انتقال حرارت جابجایی و همچنین هدایت حرارتی بار درون کوره نوشته شده است. در مدلسازی تشعشع ابتدا محصولات احتراق را با مدل مجموع وزنی گازهای خاکستری شبیه سازی نموده و ضریب وزنی و ضریب جذب گاز واقعی(محصولات احتراق) محاسبه می شود. سطوح تبادل مستقیم به روشهای انتگرال گیری عددی برای نواحی کوره محاسبه شده و با نوشتن موازنه کلی انرژی برای هر ناحیه سطحی و حجمی معادلات حاصل که یک دستگاه معادلات غیر خطی بر حسب دما است با هدف بدست آوردن شار حراراتی ورودی به بار به روش تکرارری نیوتن حل می شود. در انتها کوره عملیات حرارتی دورانی با سه ناحیه وپنج ناحیه گازی بررسی شده است و تاثیر پارامترهایی چون پیش گرمایش هوای مصرفی در احتراق و همچنین ضریب صدور دیواره های کوره بر بازدهی کوره مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)