پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی یوسفی سمنگانی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در فرآیند طراحی فونداسیون سازه ها بر روی خاک های مختلف، ظرفیت باربری و نشست خاک، به عنوان دو معیار اصلی مورد توجه مهندسان می باشد، به نحوی که احداث سازه، بر روی خاک های ضعیف، موجب ایجاد نشست های مخرب و عدم پایداری سازه می گردد. بنابراین توسعه ی روش های بهسازی خاک های ضعیف، امری ضروری است. ستون های سنگی، به عنوان یکی از ادوات مناسب جهت بهسازی خاک ضعیف مطرح می باشد. نمونه خاک مورد مطالعه در این پژوهش خاک ماسه ای (خاک ماسه فیروزکوه) بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، مدلسازی عددی و آزمایشگاهی بزرگ مقیاس عملکرد گروه ستون های سنگی در بهبود رفتار خاک های ماسه ای بوده است. به منظور بررسی عملکرد گروه ستون های سنگی در خاک ماسه ای اقدام به مدل سازی خاک ماسه ای تسلیح شده با چیدمان، تعداد و مشخصات هندسی مختلف شده است. در این پژوهش از سه چیدمان منفرد (تک ستون سنگی)، مثلثی (سه ستون سنگی) و مربعی( چهار ستون سنگی)، سه مقدار عددی به ازای قطر ستون سنگی (60،90 و 120 میلی متر)، سه مقدار عددی به ازای نسبت ارتفاع به قطر ستون سنگی(3، 5 و 7)، سه مقدار عددی به ازای فاصله مرکز به مرکز ستون های سنگی بر اساس قطر (2، 2.5 و 3) و دو درصد دانسیته نسبی خاک (33% و 50%) استفاده شده است. پاسخ های مورد بررسی در سناریوهای مختلف مدل سازی شامل بیشینه ی ظرفیت برشی، بیشینه تنش و بیشینه ی جابجایی ایجاد شده در بستر خاک می باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد، با تغییر چیدمان (تعداد ستون های سنگی)، تغییر قطر ستون های سنگی، تغییر نسبت ارتفاع به قطر ستون سنگی، تغییر فاصله ی مرکز به مرکز ستون های سنگی و تغییر درصد دانسیته نسبی خاک، ظرفیت باربری خاک، تنش ایجاد شده در ستون های سنگی و بیشینه ی جابجایی ایجاد شده در ستون سنگی دستخوش تغییر خواهد شد. به عنوان نمونه با افزایش تعداد ستون های سنگی از 1 به 3 و 5 ، به ترتیب شاهد افزایش 86% و 128 درصدی بیشینه ظرفیت خاک خواهیم بود. این روند در خصوص پاسخ تنش توزیع شده کاهش 39% و40% را نشان می دهد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: خاک ماسه ای #گروه ستون سنگی #دانسیته نسبی خاک #پارامترهای هندسی ستون سنگی #تنش فون میسز #بیشینه جابجایی #بیشینه ظرفیت خاک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)