پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
کمیل کریمی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، محمدرضا تابش پور [استاد راهنما]، مجید محمدی[استاد مشاور]
چکیده: در دهه های گذشته محققین و مهندسین زیادی روی اثرات دیوارهای آجری پرکننده ی درون قاب های سازه ای، تحقیق و پژوهش نموده اند و همواره اثراتی که دیوارهای آجری پرکننده می توانند بر روی رفتار سازه داشته باشند یکی از دغدغه های مهندسین بوده است. از آن جا که مصالح مورد استفاده و در نتیجه مقاومت و سختی این دیوارها تا حد بسیار زیادی به محل ساخت و مصالح در دسترس وابسته است، اکثر کشور ها با توجه به شرایط اقلیمی موجود خود ضوابطی را برای در نظر گرفتن اثرات دیوارهای آجری پرکننده، در طراحی ها و آیین نامه های خود وارد کرده اند. کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است و در طی سال های گذشته شاهد بودیم که در بعضی از بندهای آیین نامه 2800 اثر وجود دیوار پرکننده آجری در رفتار ساختمان لحاظ شده است. یکی از این بندها که وجود دیوار در ساختمان روی آن تاثیر می گذارد بند 1-5-6 آیین نامه 2800 می-باشد که مطابق این بند اگر اعضای غیرسازه ای مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان وقوع زلزله ایجاد کنند، باید اثر اندرکنش این اعضا با سیتم سازه را در تحلیل در نظر گرفت. در ایران به دلیل عدم شناخت کافی مهندسین از چگونگی رفتار دیوار پرکننده آجری در زلزله از مدل سازی دیوار پرکننده پرهیز می کنند و هم چنین اثرات مثبت و منفی دیوار پر کننده بر روی رفتار سازه را نادیده می گیرند. هدف اصلی این تحقیق بررسی الزامات تعیین ضریب رفتار سازه های بتنی با دیوار پر کننده آجری می باشد که چندی از این الزامات عبارتند از: - بررسی اندرکنش بین دیوار پرکننده آجری و ستون قاب بتنی - تأثیر دیوار پرکننده آجری بر پریود سازه های بتنی - تأثیر دیوار پرکننده آجری بر مقاومت و سختی اولیه سازه - چگونگی پخش نیرو در حالات خطی و غیرخطی بین دیوار پرکننده آجری و قاب بتنی - تأثیر دیوار پرکننده آجری بر جابجایی نسبی سازه (دریفت) در این تحقیق با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی )پوش اور (اندرکنش بین ستون بتنی و دیوار پرکننده آجری و همچنین تأثیر دیوار بر پریود سازه های بتنی و جابجایی نسبی)دریفت( طبقات تعیین شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#1- اندرکنش بین دیوار پرکننده آجری و ستون بتنی 2- دیوار پرکننده آجری 3- پریود سازه 4- جابجایی نسبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)