پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
میثم بالو [پدیدآور اصلی]، حسین پهلوان[استاد راهنما]، علی ناصری [استاد مشاور]
چکیده: شوند. فراوانی پل های عرشه جعبه بتنی دارای قوس افقی در دنیا از یکسو و رفتار دینامیکی پیچیده ای ناشی از شرایط هندسی خاص این کلاس از پل ها از سوی دیگر که آسیب پذیری بیشتری را ناشی خواهد شد هدف این تحقیق قرار گرفت . بنابراین یک مدل پل عرشه جعبه ای شکل بتن آرمه دارای قوس افقی و کفایت استفاده از جداساز لرزه ای هسته سربی با مقایسه مدل پل در حالات با و بدون جداساز لرزه ای توسط منحنی های شکنندگی مورد ارزیابی قرار گرفته و سطوح خسارات لرزه ای محتمل بدست آمده اند . نتایج پژوهش با مدل سازی پل در نرم افزار المان محدود CSi Bridge تحت تحریک 100 زوج شتاب نگاشت واقعی تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته و پاسخ المان ها از آن استخراج شده است . بطوریکه متوسط حداکثر تغییر مکان نسبی در مدل با جداساز لرزه ای نسبت به حالت بدون جداساز لرزه ای در جهت طولی و عرضی به ترتیب 67 و 64 در صد کاهش یافته است . ضمناً در پی انجام آنالیز مودال و مقایسه پریود ارتعاش پل ها مشاهده می شود پریود اول تا سوم ارتعاش پل ها درحالت با جداگر نسبت به حالت بدون جداگربا افزایش قابل توجه ای مواجه بوده است . نتایج این پژوهش حکایت از آن داشته که در این کلاس از پل ها استفاده از جداگر لرزه ای بطور چشم گیری موجب کاهش دریفت ستونها شده بطوریکه شکنندگی لرزه ای سیستم پل در سطوح آسیب مختلف کاهش یافته است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#1- پل قوس بتنی 2- جداساز هسته سربی 3- بیشینه تغییر مکان نسبی ستون ها 4- منحنی شکنندگی 5- آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی .
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)