پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مسعود باصری [پدیدآور اصلی]، عماد محجوبی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، انسان با چالش تأمین آب مورد نیاز خود روبرو است. لذا اهمیت مدیریت منابع آب با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای بیشتر برای مصرف آب و کاهش منابع آب شیرین بیش از پیش نمایان شده است. از مهمترین مسائلی که در بحث مدیریت منابع آب و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای مصرف آب در بخش‌های مختلف باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، بیلان آب می‌باشد. برای محاسبه بیلان آب نیاز به اطلاعات و داده‌های مختلفی است که در اکثر مناطق ایران دسترسی به این داده‌ها و اطلاعات با مشکلاتی همراه است یا به دلیل عدم وجود داده‌های موردنیاز، محاسبه بیلان آب مقدور نمی‌باشد. از این رو در این پژوهش از فناوری سنجش‌ازدور با هدف گردآوری داده‌های مورد نیاز در مناطق فاقد آمار استفاده شد. برای این منظور از محصولات ماهواره‌ای بارش IMERG و دمای ERA5 بهره گرفته شد. نتایج ارزیابی این محصولات با استفاده از پنج شاخص آماری ضریب همبستگی پیرسون (R)، خطای مجذور میانگین مربعات (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، ضریب کارایی نش-ساتکلیف (NS) و ضریب انحراف (BIAS) در زیرحوضه زرنده واقع در منطقه نیشابور، حاکی از دقت و همبستگی بالای آن‌ها با داده‌های ایستگاه‌های زمینی دارد؛ لذا می‌توان از این محصولات در مناطقی با اقلیم مشابه و همچنین فاقد آمار مناسب استفاده کرد. در ادامه برای محاسبه بیلان آب از داده‌های ایستگاه‌های زمینی و محصولات سنجش‌ازدور در قالب مدل مفهومی بیلان آب ماهانه abcd استفاده شد. همچنین به منظور کاهش عدم قطعیت‌ها در پارامترهای مدل و برآورد آن‌ها، اعداد فازی و روش مونت‌کارلو مورد استفاده قرار گرفتند. بهینه‌سازی این مدل با دو تابع هدف مختلف ضریب کارایی نش-ساتکلیف و ضریب تعیین صورت گرفت. نتایج نشان از دقت بالای مدل بیلان آب abcd با استفاده از محصولات سنجش‌ازدور (ضریب کارایی 86/0) در منطقه مورد مطالعه دارد و به‌خوبی رفتار دبی خروجی از زیرحوضه زرنده را شبیه‌سازی کرده است. اعتبارسنجی مدل نیز در زیرحوضه صبی واقع در منطقه تربت‌حیدریه انجام شد که با توجه به مقدار 488/0 ضریب کارایی آن، از عملکرد متوسطی در این زیرحوضه برخوردار بود. لذا نیاز به واسنجی پارامترها برای هر منطقه لازم به نظر می‌رسد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیلان آب #مدل بیلان آب ماهانه abcd #IMERG #ERA5 #اعداد فازی #مونت‌کارلو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)