پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا خان‌محمدی [پدیدآور اصلی]، سعید قره چلو[استاد راهنما]، عماد محجوبی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده رواناب از مهم‌ترین متغیرهای هیدرولوژیکی است. اطلاعات دقیق از مقدار و شدت رواناب برای توسعه منابع آب و برنامه‌ریزی و مدیریت آن ضروری می‌باشد. مبنای شبیه‌سازی رواناب در مدل‌های مختلف هیدرولوژیکی، داده‌های هواشناسی و مهم‌ترین آن‌ها داده بارش است. با توجه به اهمیت داده‌های بارش در علوم مختلف و فقدان شبکه باران‌سنجی گسترده و مناسب به ویژه در حوضه‌های آبریز کوهستانی، لازم است داده‌های بارش به نحوی برآورد و دقت آن‌ها ارزیابی شود. در این پژوهش پس از ارزیابی سه محصول بارش ماهواره‌ای IMERG-LR از نوع Near Real Time، TRMM 3B42RT-V7 از نوع Real Time و PERSIANN-CDR از نوع Final Run در بازه زمانی 2000 تا 2018 نسبت به 41 ایستگاه باران‌سنجی و سه ایستگاه سینوپتیک در داخل و اطراف حوضه آبریز نیشابور در مقیاس زمانی روزانه و ماهانه، اقدام به شبیه‌سازی رواناب ماهانه حوضه با استفاده از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) شد. شبیه‌سازی رواناب در دوره آماری ده‌ساله 2000 تا 2009 انجام گرفت. پارامترها و ضرایب مدل توسعه یافته به وسیله الگوریتم SUFI2 در بسته نرم‌افزاری SWAT-CUP واسنجی شد. نتایج ارزیابی دقت محصولات بارش ماهواره‌ای نشانگر برتری PERSIANN-CDR نسبت به دو محصول دیگر در تخمین بارش بوده است. از سوی دیگر، در مقیاس ماهانه به واسطه تعدیل خطای برآورد بارش‌های روزانه، هر سه محصول بارش ماهواره‌ای عملکرد به مراتب بهتری را نسبت به مقیاس روزانه نشان دادند. به طوری که ضریب‌ هم‌بستگی سه محصول PERSIANN-CDR، 3B42RT-V7 و IMERG-LR در مقیاس ماهانه 889/0، 815/0 و 652/0 حاصل گردید. نتایج مدل SWAT نیز نشان داد مدل مبتنی بر داد‌های بارش زمینی بهترین عملکرد را بین چهار مدل توسعه یافته در شبیه‌سازی رواناب داشته است. بین محصولات بارش ماهواره‌ای نیز به ترتیب 3B42RT-V7 و PERSIANN-CDR با اختلاف اندک بهترین عملکرد و IMERG-LR ضعیف‌ترین عملکرد را در شبیه‌سازی رواناب داشتند. به طوری که ضریب نش‌ساتکلیف آن‌ها در بالادست حوضه در واسنجی و صحت‌سنجی به ترتیب 80/0، 76/0 و 77/0، 54/0 و 66/0، 53/0 و هم‌چنین در پایین‌دست حوضه به ترتیب 94/0، 53/0 و 88/0، 64/0 و 77/0، 35/0 بدست آمد. در مجموع نتایج بدست آمده از معیارهای دقت قابل قبول و پوشش حداکثری رواناب‎های شبیه‌سازی شده در بازه عدم قطعیت در هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی، نشان‌دهنده قابلیت مجموعه محصولات بارش ماهواره‌ای در شبیهسازی رواناب می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مدل هیدرولوژیکی SWAT #حوضه آبریز نیشابور #TRMM 3B42RT-V7 #PERSIANN-CDR #IMERG-LR
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)