پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رقیه جعفرپور [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، حسین رحمتی [استاد مشاور]
چکیده: پیش بینی دقیق جریان در رودخانه ها یکی از مهم ترین ارکان در مدیریت منابع آب های سطحی به ویژه اتخاذ تدابیر مناسب در مواقع سیلاب و بروز خشک سالی ها می باشد. با توسعه کامپیوترها و قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری منطقی آنها، محققین روش های جدیدی برای حل دقیق تر و بهینه تر مسائل و پدیده های مختلف توسعه داده اند. در پژوهش حاضر، به منظور شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبریز بار اریه از مدل های هیدرولوژیکی WetSpa، HEC-HMS و مدل برنامه ریزی بیان ژن (GEP) استفاده گردید. در مدل WetSpa با استفاده از داده های هیدرومتری، هواشناسی و همچنین اطلاعات سه نقشه اصلی مدل، فرآیندهای هیدرولوژیک از جمله رواناب شبیه سازی گردید. فرآیند شبیه سازی مدلHEC-HMS با استفاده از شماره منحنی SCS جهت محاسبه تلفات و روش هیدروگراف واحد SCS جهت برآورد میزان رواناب صورت گرفته است. همچنین برای اجرای مدل برنامه ریزی بیان ژن (GEP) از داده های هواشناسی و آب سنجی در قالب 6 ترکیب پیشنهادی استفاده شد. مقایسه نتایج مدل ها نشان داد، مدلHEC-HMS توانایی خوبی دربرآورد رواناب منطقه مورد نظر نداشته است و روش برنامه ریزی بیان ژن با بیشترین مقدار ضریب همبستگی R) 0/9) و 0/95 و کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برابر با 0/45 و 0/32 مترمکعب بر ثانیه، به ترتیب برای دوره آموزش و آزمون نسبت به مدل WetSpa برتری دارد. همچنین برای شبیه سازی رسوب معلق از روش برنامه ریزی بیان ژن استفاده گردید، نتایج نشان داد این روش با ضریب همبستگی 0/918 و 0/002، ریشه میانگین مربعات خطا 1372/05 و 14400 تن بر روز، به ترتیب در مرحله آموزش و آزمون عملکرد مناسبی در برآورد رسوب منطقه مورد نظر ندارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه ریزی بیان ژن #حوضه آبریز بار اریه #شبیه سازی رواناب #رسوب #HEC-HMS #WetSpa

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)