پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد حسین خدیر [پدیدآور اصلی]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد مشاور]
چکیده: پدیده تغییر اقلیم به دلیل ایجاد تغییر در اقلیم کره زمین، عامل تاثیر گذاری بر سیستم های نظیر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست است. بنابراین این پدیده می تواند به عنوان مهمترین چالش بشر در دوره های آتی قلمداد نمود. در این پایان نامه به مطالعه تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز تالار پرداخته شد. بدین منظور ابتدا حوضه آبریز تالار توسط مدل هیدرولوژیکی SWAT شبیه سازی شد. سپس با استفاده از نرم افزار SWAT-CUP با کمک الگوریتم SUFI-2 پارمترهای تاثیر گذار منطقه بررسی شد. ارزیابی مدل با تابع هدف R2 و نش – ساتکلیف صورت گرفت که برای دوره کالیبراسیون به ترتیب مقادیر 0.626و 0.61 برای اعتبار سنجی به ترتیب 0.99و 0.88 بدست آمد. سپس داده ها ریز مقیاس شده مدل CGCM3 در بازه های زمانی های 2064-2046 و 2100-2081 به مدل کالیبره شده وارد شد. سپس رواناب بدست آمده با شبیه سازی شده تحت سناریو های انتشار A2, B1 و A1B مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانگر، حدود دما در فصل زمستان در دوره (2064-2046)، تا 4 درجه سانتیگراد و در دوره (2100-2081) ، 7 الی 9 درجه افزایش یابد. میانگین سالانه دبی خروجی ایستگاه تالار تحت هر سه سناریو تغییر اقلیم برای دوره آینده دور حداقل 1و حداکثر 2.8 مترمکعب بر ثانیه کاهش می یابد. این تغییرات بیانگر اهمیت توجه به مدیریت صحیح منابع آب حوضه آبریز تالار در سال های آتی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر اقلیم #حوضه تالار #SWAT

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)