پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
افشین شهریاری [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: بررسی تغییر اقلیم و ارزیابی اثرات آن بر مولفه های چرخه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز کمک فراوانی به مدیریت بهینه حوضه آبریز می کند. دبی خروجی از حوضه آبریز به عنوان یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژیکی است که برآورد درست آن در برنامه ریزی و استفاده بهینه از آب در دسترس حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق ابتدا حوضه آبریز سد گلستان (شامل زیرحوضه های تنگراه و گالیکش) با استفاده از مدل توزیعی و پیوسته زمانیSWAT شبیه سازی شده است. پس از کالیبراسیون مدل با استفاده از بسته نرم افزاری SWAT CUP و الگوریتم SUFI-2، تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب خروجی از ایستگاه های تنگراه و گالیکش بررسی گردید. ورودی های داده های اقلیمی برای مطالعه تغییر اقلیم از داده های ریزمقیاس شده مدل چرخش عمومی (GCM) CGCM3 گرفته شده است. شبیه سازی برای جریان خروجی از حوضه های تنگراه و گالیکش انجام شده و آمارهای دوره زمانی 2000- 1995 برای واسنجی (کالیبراسیون) مدل و دوره 2003- 2001 جهت صحت سنجی مدل استفاده گردید. در ارزیابی مدل برای ایستگاه تنگراه با ضریب نش- ساتکیف (NS) در مراحل کالیبراسیون و صحت سنجی به ترتیب 81/0 و 97/0 و برای ایستگاه گالیکش به ترتیب 57/0 و 58/0 بدست آمد. نهایتا جریان خروجی ایستگاه های تنگراه و گالیکش در دو دوره زمانی 2064- 2046 و 2099- 2081 تحت سناریوهای A2، B1 و A1B شبیه سازی گردید. با مقایسه دبی های شبیه سازی شده برای دوره های آینده و دوره فعلی، پیش بینی می شود که در آینده دبی پیک جریان بین یک تا دو ماه زودتر به وقوع می‌پیوندد. دلیل این امر می‌تواند تغییر الگوی ریزش‌های جوی از بارش برف به باران در مناطق مرتفع، ذوب زود هنگام برف و همچنین تغییر فصول بارش باشد. میانگین ماهانه دبی حوضه گالیکش تحت سناریو های مختلف افزایش یافته است. در حوضه تنگراه نیز برای سناریوهای خوش بینانه (B1) و متوسط (A1B) دبی جریان افزایش می‌یابد، ولی برای سناریو بدبینانه (A2) دبی کاهش یافته است. نتایج نشان می دهد، تغییرات دوره زمانی 2099- 2081 شدیدتر از دوره 2064- 2046 خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه سازی بارش – رواناب #تغییر اقلیم #SWAT #SWAT CUP #SUFI-2

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)