پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سلیمان نوری‌پور [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از راهکار‌های غلبه بر رفتار تردشکن بتن، افزودن الیاف به آن و تولید بتن الیافی است. در دهه‌های اخیر بهبود چشمگیر رفتار بتن‌های الیافی به واسطه‌ی مجموعه‌ای از پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف ماتریس، الیاف، پیوند بین الیاف و ماتریس، فرآیند تولید و درک بهتر مکانیسم‌های اساسی کنترل کننده رقم خورده است. امروزه بتن‌های مسلح به الیاف قابلیت جذب انرژی بالایی دارند، که علاقه به بررسی رفتار آن‌ها در نرخ‌های بارگذاری بالاتر از محدوده‌ی استاتیکی را تشدید می‌کند. هدف این تحقیق بررسی اثر نرخ بارگذاری بر رفتار بیرون کشیدگی الیاف از ماتریس و ارتباط آن با رفتار خمشی بتن‌های مسلح به الیاف است. به این منظور عملکرد بیرون کشیدگی سه نوع الیاف قلابدار با نسبت ظاهری ٩٢ ،٧٠ و ۵٠ به وسیله ی یک چیدمان نو‌آورانه تحت بارگذاری با سه نرخ کرنش5 −E ε ̇ = 1 ،3 −E ε ̇ = 1 و 2 −E ε ̇ = 3 در محدوده‌ی متناظر با نرخ کرنش استاتیکی تا لرزه ای آزمایش شد. همچنین عملکرد خمشی تیرهای مسلح به یک درصد حجمی الیاف مطابق ASTM C1609 تحت بارگذاری در محدوده نرخ کرنش مشابه قرار گرفت. از روش همبستگی تصاویر دیجیتال برای محاسبه تغییرمکان وسط دهانه و مشاهده ی نحوه ی توزیع و گسترش ترک در میدان کرنش دوبعدی استفاده شد. نتایج آزمون بیرون کشیدگی افزایش بیشینه تنش کششی ایجاد شده در الیاف، مقاومت پیوند بین الیاف و ماتریس و کار انجام شده برای بیرون کشیدگی الیاف با افزایش نرخ بارگذاری را نشان داد. مقاومت پیوند به ازای واحد سطح برای الیاف با نسبت ظاهری ٩٢ بیش از دو برابر الیاف با نسبت ظاهری ۵٠ در تمام نرخ های بارگذاری می‌باشد. از طرفی ظرفیت باربری، طاقت و مقاومت خمشی معادل برای ارزیابی رفتار خمشی با تغییرات نرخ بارگذاری محاسبه شد. با افزایش نرخ کرنش ظرفیت باربری ٢۶ درصد افزایش یافت و میزان حساسیت به نرخ بارگذاری پارامتر‌های طاقت و مقاومت خمشی معادل، با افزایش تغییرمکان وسط دهانه کاهش یافت. بر اساس نظریه‌ی مصالح مرکب، می‌توان ظرفیت باربری خمشی بتن‌های مسلح به الیاف را با تغییرات نرخ بارگذاری را بر پایه‌ی مقاومت پیوند بین الیاف و ماتریس، ضریب افزایش دینامیکی و همچنین پارامتر‌های مربوط به الیاف به طور موثری پیش بینی نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرخ بارگذاری #بتن الیافی #مقاومت پیوند #رفتار خمشی #ضریب افزایش دینامیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)