پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجید برید رضایی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، پویان برومند [استاد راهنما]
چکیده: بتن مسلح هیبریدی بتنی است که در آن، علاوه بر میلگرد، از الیاف نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می شود. در این تحقیق به بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح هیبریدی تحت خمش، پرداخته شده است. برای مدل سازی بتن مسلح هیبریدی، از مدل فولاد و بتن تحت فشار به صورت الاستیک-پلاستیک کامل استفاده شده است. همچنین برای بتن تحت کشش، مدل سه خطی شامل ناحیه الاستیک، ناحیه انتقال و ناحیه مقاومت باقی مانده به کار برده شده است. روابط ارائه شده، برای بتن الیافی با رفتار سخت شدگی یا نرم شدگی کششی و خمشی کاربرد دارد. در این مقاله روابط تحلیلی برای تعیین عمق تار خنثی و منحنی لنگر-انحنا در هر مرحله از بارگذاری بدست آمده است. روابط به دست آمده از این تحقیق، برای بتن الیافی، بتن الیافی مسلح به میلگرد فولادی و همچنین بتن معمولی، قابل استفاده هستند. در ادامه اثر بار محوری نیز در نظر گرفته شد. بدین ترتیب مدل معرفی شده توانایی بررسی رفتار تیرستون هیبریدی را نیز خواهد داشت. روابط ارائه شده در بخش تیرستون، برای ستون های کوتاه کاربرد دارد. تمامی برنامه ها و روابط ارائه شده در برنامه MATLAB© برنامه نویسی شده اند. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، نتایج مدل با نتایج مقالات معتبر مقایسه شد و مشاهده گردید که مدل می تواند با دقت خوبی رفتار بتن الیافی و هیبریدی را تحت خمش پیش بینی کند. مدل پیشنهادی، بار بیشینه تیرهای هیبریدی مورد بررسی را با دقتی بیش از 93 درصد نسبت به نتایج آزمایشگاهی پیش بینی کرد. همچنین بخش تیرستون نیز با بررسی نتایج آزمایشگاهی از چندین نمونه تیرستون بتن مسلح انجام شد و ملاحظه گردید که مدل معرفی شده به خوبی نتایج آزمایشگاهی را پیش بینی می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن الیافی #بتن هیبریدی #خمش #منحنی لنگر-انحنا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)