پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
شهرام مقصودیان [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، مهدی نعمت زاده [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مودهای خرابی نامطلوب در گسیختگی تیرهای بتن آرمه، مود برشی است. مقاومت کششی پایین بتن معمولی و شکست ترد ناشی از خرابی برشی در تیرهای بتن آرمه می‌تواند با اضافه نمودن درصد مناسبی از الیاف فولادی بهبود یابد. همچنین الیاف ترکیبی می‌توانند بتن را در برابر کرنش‌های پایین و بالا مسلح نمایند. ترکیب الیاف با مدول الاستیسیته بالا و پایین قادرند از پیدایش ماکرو و میکرو ترک‌ها جلوگیری نمایند. در این تحقیق ابتدا به منظور بررسی و شناخت دقیق رفتار بیرون کشیدگی الیاف فلزی موج‌دار با قلاب انتهایی و مقایسه آن با رفتار الیاف فلزی قلاب‌دار و الیاف فلزی موج‌دار به تنهایی، یک مطالعه تجربی بر روی رفتار بیرون‌کشیدگی الیاف فوق در حالتی که الیاف عمود بر عرض ترک قرار می‌گیرند صورت پذیرفت. در ادامه تأثیر الیاف پلیمری اصلاح شده به همراه مقادیر مختلف از الیاف فلزی موج‌دار با قلاب انتهایی بر خواص مکانیکی بتن مقاومت معمولی نظیر مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر مستقیم (دونیم شدن) و مقاومت خمشی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ضوابط مربوط به پذیرش بتن الیافی در تیرهای بدون خاموت به عنوان آرماتور برشی حداقل، بر اساس آیین‌نامه ACI 318- 2011 بررسی گردید. بدین منظور در بخش اول جهت مشاهده پاسخ بیرون‌کشیدگی الیاف، شامل بیشینه نیروی بیرون‌کشیدگی و لغزش مربوط به نقطه بیشینه نیرو 25 نمونه تهیه شد. در ادامه جهت بررسی خواص مکانیکی بتن 45 نمونه در 5 گروه آزمایشی ساخته شد و درصد حجمی الیاف پلیمری اصلاح شده به میزان %25/0 حجم بتن ثابت و درصد حجمی الیاف فلزی در سه رده % 0/5 و %0/75 و % 1/0 حجم بتن انتخاب گردید. در بخش دوم جهت بررسی تاثیر الیاف فوق بر رفتار برشی تیرهای بتن آرمه، 16 تیر بتن آرمه با مقیاس و نسبت دهانه برش به ارتفاع مؤثر برابر 2/6 در سه گروه ساخته شد. چهار نمونه اول فاقد الیاف و خاموت برشی بوده، چهار نمونه دوم فاقد الیاف و مسلح به خاموت برشی حداقل بوده و هشت نمونه دیگر بدون خاموت برشی با بتن الیافی ترکیبی با نسبت %0/75 الیاف فولادی (موج‌دار با قلاب انتهایی) و %0/25 الیاف پلی پروپیلن و همچنین %1 الیاف فولادی و %0/25 الیاف پلی پروپیلن می‌باشد. در ادامه تاثیر آرماتور طولی با درصدهای 2/5 و 4 بر رفتار برشی تیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که با افزودن الیاف پلیمری به میزان %0/25 و الیاف فلزی موج‌دار با قلاب انتهایی به میزان %1/0 افزایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی غیر مستقیم نسبت به بتن معمولی به ترتیب %27/5 و %66/7 می‌باشد. همچنین در تمامی موارد با اضافه نمودن الیاف فلزی به همراه الیاف پلیمری با درصدهای مشخص شده فوق، الیاف می‌توانند عملکرد مناسبی در رفتار بعد از ترک‌خوردگی در جذب انرژی از خود نشان دهند علاوه بر آن شرایط پذیرش بتن‌های الیافی پیشنهادی بر اساس آیین‌نامه ACI 318-2011 برای الیاف فلزی با درصدهای %0/5 و %0/75 و %1/0 حجم به عنوان آرماتور حداقل برشی مورد تایید می‌باشد. در انتها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی این تحقیق، رابطه‌ای برای پیش‌بینی مقاومت برشی بتن مسلح به الیاف پیشنهاد شد که از دقت مناسبی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الیاف فولادی موج‌دار #مقاومت برشی بتن الیافی #الیاف ترکیبی #آرماتور برشی حداقل #خواص مکانیکی بتن الیافی ترکیبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)