پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدجواد جعفری [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: کامپوزیت های پایه سیمانی تقویت‏شده الیافی با عملکرد بالا (HPFRCC) یک کلاس جدید و ابتکاری از کامپوزیت های سیمانی تقویت‏شده با الیاف هستند که عمدتا در دهه های اخیر توسعه یافته اند. برجسته ترین ویژگی HPFRCCها، که آن‏ها را از بتن های الیافی متداول متمایز می کند، سخت شدگی کرنشی درکشش می-باشد. در نتیجه HPFRCC بسیار انعطاف پذیرتر از بتن معمولی است، که آن‏ها را برای برخی از کاربردهای سازه ای مناسب می کند. هدف اصلی در این پایان نامه پی بردن به تاثیر کرنش ابتدایی موجود در تیر بتن آرمه زیرلایه حین مقاوم سازی با استفاده از HPFRCC می باشد. برای این منظور برنامه ای در محیط MATLAB نوشته شده است. در این برنامه با توجه به منحنی تنش-کرنش مصالح در کشش و فشار، ابتدا به منحنی لنگر-انحنا تیر رسیده و سپس با استفاده از روابط موجود مقاومت مصالح، منحنی بار-تغییر مکان تیر تحت بارگذاری معلوم، به دست می آید. برنامه پیشنهادی توسط سه آزمون آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده و نتایج برنامه شبیه سازی شده توافق بسیار خوبی با اندازه گیری‏های نمونه در آزمایشگاه نشان می‏دهد. عملکرد کلی برنامه بسیار رضایت بخش است و مراحل مختلف رفتار تیر را به درستی پیشبینی می کند. در ادامه پارامترهای متفاوتی از جمله ضخامت و نوع لایه مقاوم سازی کننده در شرایط اعمال پیش بارهای مختلف در زمان اتصال لایه بر روی تیر مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی های انجام شده در این پایان نامه نشان داد که در کامپوزیت های دارای رفتار سخت شدگی کرنشی در کشش، کرنش اولیه تاثیر ناچیزی بر روی مقاومت و شکل پذیری نهایی تیر دارد. در کامپوزیت های با رفتار نرم شدگی کرنشی در کشش، مقدار کرنش متناظر با بیشینه تنش کششی (ε_pl)، در تاثیر کرنش اولیه حین مقاوم سازی بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در کامپوزیت دارای ε_pl بیشتر، تاثیر کرنش اولیه در مقاومت تیر حدود 1.6 درصد و در کامپوزیت هایی با ε_pl کمتر، این مقدار به نزدیک 12 درصد می رسد. در موضوع شکل پذیری نیز همین گونه است، تاثیر تفاوت کرنش اولیه در تیرهای مقاوم شده با کامپوزیت ε_pl بیشتر، 4.3 درصد اما در کامپوزیت دارای ε_pl کمتر به 61 درصد می رسد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن الیافی با عملکرد بالا #مقاوم سازی #کرنش حین مقاوم سازی #منحنی لنگر-انحنا #سخت شدگی و نرم شدگی کرنشی 
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)