پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
منصور جامعی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار بیرون کشیده شدن الیاف فولادی قلابدار و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی بتن الیافی می‌باشد. بدین منظور در گام اول خصوصیات ماتریس بکار رفته شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم شدن و مقاومت خمشی تعیین شده‌اند. الیاف بکار رفته در این تحقیق الیاف فولادی قلابدار می‌باشد. در گام دوم رفتار الیاف به کمک انجام آزمایش بیرون کشیده شدن الیاف منفرد مورد بررسی قرار گرفته است. چیدمان این آزمایش به کمک مقایسه نتایج بدست آمده و تصویربرداری اشعه ایکس صحت‌سنجی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که الیاف قلابدار دارای رفتار سخت‌شدگی لغزشی می‌باشند که این امر به دلیل ایجاد مفصل پلاستیک در انتهای قلابدار الیاف بوده و این رفتار باعث افزایش مقاومت پیوستگی و انرژی لازم برای بیرون کشیده شدن الیاف می‌گردد. در گام سوم رفتار بیرون کشیده شدن الیاف به کمک مدل‌سازی آزمایش بیرون کشیده شدن الیاف منفرد در نرم‌افزار ANSYS مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی رفتار الیاف، سعی شده است رفتارهای غیرخطی موجود شامل اصطکاک، تماس الیاف و ماتریس، تغییرشکل‌های بزرگ و رفتار پلاستیک مصالح در این مدل سازی منظور گردد. نتایج بدست آمده از مدل‌سازی به کمک نتایج بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی صحت‌سنجی شده‌اند. تشکیل مفصل پلاستیک در انتهای قلابدار الیاف و تغییرشکل آن نیز در مدل‌سازی مشاهده گردیده و باعث بروز رفتار سخت‌شدگی-لغزشی می گردد که این امر با رفتار واقعی الیاف مطابقت دارد. در گام آخر درصد حجمی الیاف مورد نیاز برای دستیابی به رفتار سخت‌شدگی تغییرمکانی به کمک نتایج بدست آمده از آزمایش بیرون کشیده شدن الیاف، تعیین شده است. رفتار خمشی ماتریس مسلح به 1 و 2 درصد حجمی الیاف از طریق انجام آزمایش خمش چهار نقطه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته و پارامترهای مربوطه شامل مقاومت خمشی معادل، مقاومت نظیر اولین ترک‌خوردگی و طاقت مصالح تعیین و مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده بروز رفتار سخت‌شدگی تغییرمکانی در نمونه‌های مسلح به 2 درصد الیاف و رفتار نرم‌شدگی تغییرمکانی در نمونه‌های مسلح به 1 درصد الیاف را نشان می‌دهد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بروز رفتار سخت‌شدگی باعث افزایش مقاومت خمشی شده و هم‌چنین تاثیر چشمگیری در قابلیت جذب انرژی مصالح و در نتیجه شکل‌پذیری آن دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الیاف قلابدار #سخت‌شدگی لغزشی #درصد حجمی #سخت‌شدگی تغییرمکانی #جذب انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)