پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پوریا بخشی قالیباف طوسی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، پویان برومند [استاد مشاور]
چکیده: آزمایش بیرون کشیدن الیاف از ماتریس سیمانی، رفتار بعد از ترک‌خوردگی بتن الیافی را برای یک رشته الیاف بررسی می‌کند. در این پژوهش اثر خصوصیات هندسی الیاف تابیده‌ی فولادی شامل قطر معادل الیاف، گام تابیدگی الیاف، شکل سطح مقطع الیاف و طول مدفون الیاف بر روی رفتار بیرون کشیدن از ماتریس سیمانی توسط نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیه‌سازی رفتار مکانیکی الیاف فولادی و ماتریس سیمانی به ترتیب از مدل سخت‌شدگی همسانگرد و کینماتیکی غیرخطی و مدل خرابی پلاستیک بتن استفاده شد. همچنین از رابطه‌ی تنش-کرنش پیشنهادشده توسط تورنفیلد، توماسویچ و یانسن برای رفتار فشاری تک‌محوره‌ی مصالح سیمانی استفاده شد. رفتار کششی تک‌محوره‌ی مصالح سیمانی به‌صورت دوخطی در نظر گرفته شد. از قانون اصطکاک کولمب همسانگرد و مدل پایه‌ی اصطکاک کولمب موجود در نرم‌افزار ABAQUS برای مدل‌سازی رفتار اصطکاکی بین الیاف و ناحیه‌ی انتقال بین سطوح (ITZ) استفاده شد. بررسی‌های انجام شده بر روی منحنی‌های نیروی بیرون کشیدن-لغزش الیاف تابیده‌ی فولادی نشان داد، هنگامی‌که شکل سطح مقطع الیاف تابیده‌ی فولادی از سه‌ضلعی منتظم به هشت‌ضلعی منتظم تغییر می‌کند، رفتار سخت‌شدگی لغزش بهبود می‌یابد. همچنین در الیاف تابیده‌ی فولادی با مقاطع چندضلعی‌گون که در واقع مقاطعی با اضلاع مقعر می‌باشند، با تغییر شکل سطح مقطع الیاف از سه‌ضلعی‌گون به هشت‌ضلعی‌گون، رفتار سخت‌شدگی لغزش بازیابی می‌شود. در الیاف تابیده‌ی فولادی با مقاطع سه‌ضلعی‌گون ناقص و چهارضلعی‌گون ناقص که تفاوت آن‌ها با مقاطع چندضلعی‌گون، حذف گوشه‌های تیز می‌باشد، هنگامی‌که درصد ناقص بودن از 60 درصد به 80 درصد تغییر می‌کند، رفتار بیرون کشیدن از نرم‌شدگی لغزش به سخت‌شدگی لغزش ارتقاء می‌یابد. از دیگر عواملی که منجر به بهبود رفتار سخت‌شدگی لغزش می‌شود، می‌توان به افزایش گام تابیدگی و قطر معادل الیاف اشاره نمود. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی، مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت و از دقت کافی برخوردار بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار بیرون کشیدن الیاف #الیاف تابیده‌ی فولادی #رفتار سخت‌شدگی لغزش #مدل خرابی پلاستیک بتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)