پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
احسان اله ضیغمی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، مسعود سلطانی محمدی [استاد مشاور]
چکیده: اضافه کردن الیاف به ماتریس های پایه سیمانی علاوه بر بهبود شکل پذیری و مقاومت در برابر ترک خوردگی، باعث افزایش قابلیت جذب انرژی و طاقت این مصالح مرکب، در مقایسه با ماتریس های پایه سیمانی بدون الیاف می شود. با این حال بدلیل عدم شناخت کافی در خصوص مشخصات رفتاری این مصالح امکان استفاده از آن ها در کاربرد های عملی بسیار محدود می باشد. در این پایان-نامه، به منظور درک بهتر رفتار این مصالح مرکب، با استفاده از یک رویکرد آزمایشگاهی به بررسی جامع رفتار این مصالح می پردازیم. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار بیرون کشیدگی الیاف فولادی قلابدار و مشخصات مکانیکی مصالح سیمانی مسلح به الیاف می‌باشد. بدین منظور در گام اول، با انجام آزمایشات مربوط به تعیین مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم شدن، مقاومت خمشی و مقاومت کششی مستقیم بر روی نمونه های ماتریس سیمانی به ارزیابی مشخصات مکانیکی آن می پردازیم. در گام دوم، با انجام آزمایشات بیرون کشیدگی الیاف از ماتریس سیمانی، در زوایای تمایل مختلف و طول های مدفون متفاوت، رفتار بیرون کشیدگی الیاف مورد مطالعه قرار می گیرد. در گام سوم با انجام آزمون های خمش و کشش مستقیم رفتار کششی مصالح مرکب پایه سیمانی مسلح به درصدهای مختلف الیاف مورد بررسی قرار می گیرد و در گام آخر به منظور بررسی رابطه میان رفتار بیرون-کشیدگی الیاف از ماتریس و رفتار کششی مصالح مرکب، با استفاده از یک روش گام به گام و با استفاده از نمودارهای بیرون کشیدگی بدست آمده برای الیاف از ماتریس در زوایای تمایل مختلف و طول های مدفون مشخص، به پیش بینی نمودارهای نیرو-بازشدگی عرض ترک برای مصالح مرکب می پردازیم در خصوص بیرون کشیدگی الیاف قلابدار، افزایش طول مدفون و جهت گیری الیاف قلابدار باعث افزایش نیرو و انرژی بیرون کشیدگی می گردد، بطوری که با افزایش زاویه تمایل تا 30 درجه نیروی بیرون کشیدگی افزایش و پس از آن کاهش می یابد. همچنین الیاف مایل نسبت به الیاف مستقیم مقدار انرژی بیشتری جذب می نمایند و مقدار انرژی بیرون کشیدگی ماکزیمم در زوایای تمایل حدود 30 درجه رخ می دهد. نتایج بدست آمده از آزمون خمش نشان می دهد که تمامی نمونه‌های مسلح به %5/1 و 2% الیاف فولادی قلابدار رفتار سخت‌شدگی تغییرمکانی بروز داده‌اند. به عبارت دیگر افزایش درصد حجمی الیاف از 1% به %5/1 و 2% باعث تغییر رفتار مصالح از حالت نرم‌شدگی به حالت سخت‌شدگی تغییرمکانی می‌گردد. بروز رفتار سخت‌شدگی باعث افزایش ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی مصالح بعد از ایجاد اولین ترک گشته ولیکن تأثیری بر مقاومت نظیر اولین ترک‌خوردگی ندارد. نتایج بدست آمده از آزمون کشش مستقیم نشان می دهد که رفتار کلی ماتریس‌های پایه سیمانی مسلح به 1، 5/1 و 2 درصد الیاف نرم‌شدگی کرنشی بوده است. علاوه بر این در ماتریس مسلح به 2 درصد الیاف، تنش نظیر مقاومت پس از ترک‌خوردگی بیشتر از ماتریس‌های دارای 1 درصد الیاف بوده که این امر موجب افزایش سطح زیر نمودار و در نتیجه افزایش مقدار جذب انرژی نظیر مقاومت پس از ترک‌خوردگی ماتریس شده است. نتایج حاصل از به پیش بینی نمودارهای نیرو-بازشدگی عرض ترک برای مصالح مرکب نشان از انطباق خوب آن ها با نتایج بدست آمده از آزمون-های کشش مستقیم بر روی نمونه ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الیاف قلابدار #سخت‌شدگی لغزشی #درصد حجمی #سخت‌شدگی تغییرمکانی #جذب انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)