پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سحر ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، [استاد راهنما]
چکیده: استفاده از مواد کامپوزیتی در طراحی سازه‌های اصلی و باربر در صنایع متعدد در حال گسترش است. در مواد کامپوزیتی زمینه پلیمری به دلیل رفتار ویسکوالاستیک فاز زمینه، این فاز دچار پدیده‌ی خزش و آزادسای تنش حتی در دماهای پایین می‌شود. به همین دلیل لحاظ کردن پدیده‌ی فوق در طراحی سازه‌های کامپوزیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش ابتدا به معرفی مقیاس‌های مختلف که در تحلیل مواد کامپوزیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخته شده و سپس مدل‌های مختلف خزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه مدل میکرومکانیکی جهت بررسی پدیده خزش مورد استفاده قرار گرفته است. مدل‌سازی برای سه مدل تک‌فایبر و مدل تک‌فایبر دارای فازمیانی و مدل توزیع الیاف انجام شده‌است. به منظور پیش بینی خواص کامپوزیت در درصد حجمی‌های مختلف، مدل‌سازی‌ها با درصد حجمی‌های مختلف انجام شده‌است. هر سه مدل تحت شرایط مرزی متناوب در مدت زمان 7200 ثانیه و تحت بار 1 مگاپاسکال و صحت آن توسط نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفت. که در آخر ضرایب کرنش در درصد حجمی‌های مختلف بررسی گردید. در حالت تک‌فایبر با افزایش درصد حجمی الیاف،کرنش کاهش یافته وچون در جهت 1 خواص ماده بیشتر تابع خواص الیاف است در این جهت تغییرات خواص با دما ناچیز است. در حالت تک‌فایبر دارای فازمیانی پارامتر خرابی d به منظور مدل‌سازی آسیب در فاز میانی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش پارامتر خرابی مدول موثر کامپوزیت کاهش می‌یابد و تاثیر این پارامتر در رفتار کاهشی مدول عرضی و برشی بیشتر از مدول طولی کامپوزیت می‌باشد. نتایج به‌دست آمده در حالت توزیع تصادفی الیاف تطابق خوبی را با نتایج حالت تک فایبر نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کامپوزیت #خزش #میکرومکانیک #درصد حجمی #قانون توان #المان حجمی نماینده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)