پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی شمس درخشان [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، سید احمد نشایی [استاد راهنما]
چکیده: رسوبات فصلی یکی از اصلی ترین مواردی است که می تواند کارایی یک بندر را کاهش دهد. به عنوان مثال، در سال 2007، شرایط بندر صیادی زرآباد به دلیل حجم زیاد انباشت رسوب و بسته شدن ورودی آن، بحرانی شناخته شد. مدل های عددی پیشرفته که برای پیش بینی رفتار سواحل در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف استفاده می-شوند، معمولا شامل بسیاری از پارامترهای آزاد هستند که نیاز به واسنجی دارند. به دلیل ظرفیت مدل عددی XBeach در مدل سازی دقیق فرآیندهای هیدرودینامیکی و مورفولوژیکی در حوزه دوبعدی، برای پژوهش حاضر انتخاب شده است. این مدل شامل حدود 250 تنظیمات مدل است که حدود 150 مورد از این تنظیمات مربوط به رفتار فیزیکی و عددی هستند و 100 مورد دیگر پارامترهای مربوط به شرایط خاص می باشند. در این پژوهش 10 پارامتر برای بهینه سازی پیش بینی مدل برای منطقه بندر صیادی زرآباد اتخاذ شده است. برای ارائه نتایج مراحل تحلیل حساسیت، واسنجی و صحت سنجی، دو نیمرخ ساحلی و دو دوره زمانی انتخاب شده است. این مدل نتایج قابل توجهی در پیش بینی تغییرات نیمرخ های ساحلی زیر آب ارائه داد، اما مطابق انتظار، نتایج نواحی خشک نیمرخ ها، دارای خطاهای عمده ای بود. همچنین دقت مدل در پیش بینی شکل نیمرخ های بالادست بیشتر بوده است؛ یعنی با حرکت از سمت راست به چپ مدل، از دقت آن کاسته می شود که می تواند به دلیل نادیده گرفتن تقریبی جریان های موازی ساحل باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که برای دوره-های زمانی طولانی، از حالت یک بعدی مدل استفاده شود. XBeach ثابت کرده است که یک ابزار مفید برای پیش بینی نیمرخ های ساحلی در منطقه، در بازه های زمانی طولانی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رسوب گذاری #مدل سازی عددی #نیمرخ ساحلی #بندر صیادی #XBeach

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)