پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدجواد کوهزاد [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، میلاد شیرین زبان [استاد مشاور]
چکیده: جمعیت جهان در حال افزایش است. همگام با رشد جمعیت و گسترش تجارت جهانی نیاز به منابع اولیه و همچنین نیاز به حمل و نقل و جا به جایی این منابع بیشتر می شود. حمل و نقل بین المللی و صنعت بنادر مسئول جا به جایی حدود 90% از کالاهای تجاری جهان می باشد. افزایش تقاضای نقل و انتقالات موجب افزایش تعداد و اندازه کشتی ها شده که این امر مستقیما به افزایش نیاز به توسعه بنادر مربوط می شود. فرایند توسعه بنادر صرف نظر از اینکه چقدر خوب انجام شده باشد، صدمات محیط زیستی را در پی دارد. در سرتاسر جهان باید از روش های پایدار برای توسعه بنادر موجود استفاده شود. ترکیب این پیامدها منجر به شکل گیری زمینه این پژوهش شده است: توسعه پایدار بنادر. روش طراحی مبتنی بر اکوسیستم رویکرد جدیدی در توسعه بنادر است که شامل درک و شناخت ابتدایی سیستم در ابعاد بزرگتر است. این روش به صورت از بالا به پایین در 3 سطح سیستم، ساختمان و مصالح بکار گرفته شده است. تمرکز این پژوهش برای استفاده از این روش در فاز ساختمان چرخه توسعه بندر با هدف یافتن روش های پایدار در سطح سیستم برای کاهش و رفع رسوبگذاری در بندر است. روش طراحی مبتنی بر اکوسیستم بر اساس فلسفه هایی مانند ساختمان با طبیعت است و از گزارشات پیانک در مورد بنادر پایدار ایده هایی اقتباس شده است. این روش شامل 5 گام است: 1- درک سیستم 2- طرح گزینه 3- مدلسازی گزینه ها 4- ارزیابی گزینه ها 5- طرح نهایی. همچنین از روش های کاهش رسوب گذاری در بنادر برای رسیدن به هدف این پژوهش استفاده شده است. برای ارزیابی روش مورد مطالعه انتخاب شده است. بندر انزلی به عنوان مناسب ترین مورد برای بکارگیری این روش انتخاب شد. گام های یک تا پنج بر مورد مطالعه اعمال شد و این پژوهش سختی ها، چالش ها، فرصت ها، قوت ها و ضعف های مواجه شده در طول طرح را نشان می دهد. برای بهینه سازی مورد مطالعه و رسیدن به طرح پایدارتر دو گزینه برای رفع مشکل رسوبگذاری بندر ارائه و با مدلسازی توسط برنامه MIKE21 بررسی شد. دو روش نگه داشتن رسوب در حرکت و نگه داشتن رسوب در بیرون برای طرح گزینه ها استفاده شد. در طرح نگهداری رسوب در حرکت با هدف افزایش سرعت جریان در حوضچه بندر توسط جت از حجم رسوبات ته نشین شده کاسته شد و در طرح نگهداری رسوب در بیرون از طریق جداسازی مسیر رودخانه توسط کانال انحرافی، رسوبگذاری در حوضچه بندر متوقف شد. طرح نهایی با بررسی 2 طرح ارائه شده و مقایسه نهایی انتخاب شد. طرح جداسازی رودخانه از حوضچه بندر از طریق کانال انحرافی، یک روش پایدار و پاسخگو برای طرح بندر قلمداد شد و به عنوان طرح مبتنی بر اکوسیستم معرفی شد. در ارزیابی، روش طرح نهایی با طرح سنتی مقایسه شد. بکارگیری این روش در بندر انزلی منجر به یک طرح پایدارتر شد. سرانجام در این تحقیق، بکارگیری روش به عنوان یک روش موثر برای رسیدن به طرح پایدارتر در فاز ساختمان توسعه بنادر موفقیت آمیز قلمداد شد. برای استفاده در آینده پتانسیل بالایی برای توسعه پایدار بنادر وجود دارد. توسعه بیشتر در فازهای مختلف، بر موارد مختلف، برای کاربری های متفاوت و کاربران مختلف می تواند به دست آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بندر پایدار #توسعه پایدار #بندر انزلی #اکوسیستم #رسوبگذاری.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)