پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
هاجر قاسمیان گرجی [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]
چکیده: آلودگی منابع آب با مشتقات نفتی از جمله مشکلات زیست محیطی عصر کنونی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با هدف استفاده از جاذب گل قرمز خام و اصلاح شده جهت حذف بخش نا محلول گازوئیل از آب پایه گذاری گردیده است. فرآیند جذب برای پارامتر های pH، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه آلاینده بهینه سازی شد. حداکثر درصد حذف گل قرمز خام و اصلاح شده به ترتیب در pH های معادل 8 و 7، زمان تماس 30 دقیقه، دوز جاذب 50 و 100 گرم بر لیتر و غلظت اولیه 1% گازوئیل معادل 90و 92% بدست آمد. نتایج بدست آمده از فرآیند جذب بالاترین هماهنگی را با ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ به ترتیب برای جاذب های گل قرمز خام و اصلاح شده نشان داد. سینتیک فرآیند جذب برای هر دو جاذب از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، جاذب های مورد استفاده در این تحقیق، دارای بازده مناسب جهت حذف گازوئیل از محلول آبی را دارا می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب #گازوئیل #آب #گل قرمز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)