پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
محسن هراتی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: طراحی سازه های بتن مسلح در یک محیط کاملا احتمالاتی صورت می پذیرد. به عنوان مثال می توان به متغیرهای تصادفی بارهای خارجی، مقاومت فشاری بتن، تنش تسلیم فولاد، رواداریهای ابعاد هندسی، قرارگیری میلگرد د رجای صحیح خود و عوامل متعدد دیگر اشاره نمود. ضرایب تقلیل مقاومت و افزایش بار که در آیین نامه آبا و ACI مطرح شده اند جهت تامین حاشیه اطمینان مناسب برای تامین مقاومت و بهره برداری مطلوب سازه های بتن مسلح است. در این پایان انمه با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد، شاخص ایمنی اعضای بتن مسلح طراحی شده بر اساس آیین نامه آبا در خمش، برش و پیچش تعیین شده است و در ادامه با اتخاذ شاخص ایمنی هدف، ضرایب تقلیل ظرفیت و افزایش بار بدست آمده است. در خاتمه با استفاده از آنالیز مونت کارلو، شاخص ایمنی تیرهای بتن مسلح در خمش طراحی شده بر اساس آیین نامه آبا و ACI مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)