پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
جواهر حلفی [پدیدآور اصلی]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد مشاور]
چکیده: اکثر فرآیندهای ضروری مانند فتوسنتز، بیوسنتز مواد آلی، شکل گیری آنزیم ها، تقسیم سلولی و همچنین جذب آب و مواد غذایی تا حد زیادی وابسته به ویتامین های گروه B می باشند. این ویتامین ها دارای نقش آنتی اکسیدانی در برابر تنش های اکسیداتیو می باشند. امروزه پژوهش هایی در خصوص پیش تیمار عناصر ریزمغذی به ویژه روی و ویتامین های گروه B برای تخفیف و کاهش اثرات نامطلوب محیطی بر گیاهان و بهبود رشد و نمو آن ها صورت گرفته است که این روش ها در افزایش محصول تأثیر داشته است. به همین منظور آزمایشی در جهت بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و عنصر روی بر رشد، عملکرد و کیفیت لوبیا سبز در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پیش تیمار بذری پیریدوکسین در سه سطح (صفر، 0.02 و 0.04 درصد)، اسید پانتوتنیک در سه سطح (صفر، 0.02 و 0.04 درصد) و روی در دو سطح (صفر و 10 میلی مولار) بودند. که به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. برای این منظور بذور به مدت 12 ساعت در محلول تیمارها خیسانده و سپس در سایه خشک شدند. نتایج نشان داد کاربرد اسید پانتوتنیک 0.02 همراه با پیریدوکسین 0.04 درصد تأثیر مثبت بر تجمع ماده خشک، ارتفاع ساقه، وزن صد دانه و عملکرد سبز بر جای گذاشت. اثر متقابل ترکیب تیماری اسید پانتوتنیک 0.04 و پیریدوکسین 0.02 درصد افزایش معنی داری نسبت به سایر تیمارها در صفات آنتوسیانین، شاخه فرعی و عملکرد نهایی ایجاد کرد. همچنین کاربرد روی 10 میلی مولار با دو غلظت اسید پانتوتنیک 0.02 و 0.04 درصد به ترتیب بر صفات تعداد دانه در غلاف و پایداری غشاء تأثیر مثبتی بر جای گذاشت. در این میان پیش تیمار بذور به تنهایی با اسید پانتوتنیک 0.02 و 0.04 درصد افزایش قابل توجهی در قطر ساقه، رطوبت نسبی، کلروفیل a، کلروفیل b، سطح برگ و صفات کیفی را به دنبال داشت. همچنین استفاده از پیش تیمار پیریدوکسین 0.02 و 0.04 درصد به تنهایی بر برخی از صفات فیزیولوژیک نظیر کلروفیل b، کلروفیل کل و رطوبت نسبی تأثیر معنی داری داشت. فلاونوئید تحت تأثیر اثر کاربرد تیماری روی 10 میلی مولار، اسید پانتوتنیک 0.04 و پیریدوکسین 0.04 درصد قرار گرفت. به طور کلی در محدوده آزمایش انجام شده پیریدوکسین با غلظت 0.04 درصد و اسید پانتوتنیک با غلظت 0.02 درصد تأثیر بیشتری بر صفات مورد بررسی داشت و پیش تیمار عنصر روی، اسید پانتوتنیک و پیریدوکسین موجب بهبود اکثر صفات زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی لوبیا سبز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ویتامین ها #حبوبات #اجزای عملکرد #آنتی اکسیدان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)