پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نسترن حیدری خوشکاروندانی [پدیدآور اصلی]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]، حسن مکاریان[استاد راهنما]
چکیده: اکثر فرآیندهای ضروری مانند فتوسنتز، بیوسنتز مواد آلی، شکل گیری آنزیم ها، تقسیم سلولی و همچنین جذب آب و مواد غذایی تا حد زیادی وابسته به ویتامین های گروه B می باشند. این ویتامین ها دارای نقش آنتی اکسیدانی در برابر تنش های اکسیداتیو می-باشند. امروزه پژوهش هایی در خصوص محلول پاشی عناصر ریزمغذی به ویژه روی و ویتامین های گروه B برای تخفیف و کاهش اثرات نا مطلوب محیطی بر گیاهان و بهبود رشد و نمو آن ها صورت گرفته است و امید است که این روش ها در افزایش محصول تأثیر داشته باشد. به همین منظور آزمایشی در جهت مطالعه تأثیر محلول پاشی پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و عنصر روی بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا سبز در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی پیریدوکسین در سه سطح (صفر، 50 و 100 پی پی ام)، اسید پانتوتنیک در سه سطح (صفر، 50 و 100 پی-پی ام) و عنصر روی در دو سطح (صفر و 6 گرم در لیتر) بودند. که به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. محلول پاشی با غلظت های مورد نظر قبل از گلدهی انجام شد. نتایج نشان داد محلول پاشی پیریدوکسین 100 پی پی ام افزایش معنی داری را نسبت به سایر تیمار ها در تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، مقدار نسبی آب برگ، قند محلول و عملکرد پروتئین ایجاد کرد. اسید پانتوتنیک 50 پی پی ام سبب افزایش وزن خشک غلاف، تعداد دانه در غلاف، عملکرد سبز، عملکرد دانه، رنگدانه های برگ، فلاونوئید و عملکرد پروتئین شد. عنصر روی نیز موجب افزایش برخی از صفات فیزیولوژیک نظیر کلروفیل a، کلروفیل کل و فلاونوئید گردید. اثر متقابل پیریدوکسین 50 پی پی ام و اسید پانتوتنیک 50 پی پی ام موجب بهبود صفات طول ساقه، کلروفیل b، عملکرد سبز و عملکرد دانه گردید. اثر متقابل پیریدوکسین 100 پی پی ام در عنصر روی سبب افزایش صفات تعداد دانه در غلاف، عملکرد، فلاونوئید و عملکرد پروتئین گردید. همچنین اثر توأم اسیدپانتوتنیک50 پی پی ام و عنصر روی موجب بهبود قطر ساقه، عملکرد سبز، عملکرد دانه، رنگدانه های برگ، مقدار نسبی آب برگ و عملکرد پروتئین گردید. به طور کلی در محدوده آزمایش انجام شده پیریدوکسین با غلظت 100 پی پی ام و اسید پانتوتنیک با غلظت 50 پی پی ام تأثیر بیشتری بر صفات مورد بررسی داشت و محلول پاشی پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و عنصر روی موجب بهبود اکثر صفات زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی لوبیا سبز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اجزای عملکرد #حبوبات #صفات فیزیولوژیک #ویتامین B
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)