پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
طیبه زارع [پدیدآور اصلی]، کامبیز جهان بین[استاد راهنما]
چکیده: پلی ساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکولی 95800 دالتون و چرخش نوری ویژه °136.3+ از ریشه های مریم گلی ارغوانی توسط استخراج با آب گرم C°70 استحصال شد و خالص سازی پلی ساکارید خام به ترتیب با استفاده از ستون های کروماتوگرافی دی اتیل آمینو اتیل سلولز و سفاکریل 400-S به ترتیب 0.47% و 0.25% و مقدار قند کل خالص تعیین شده توسط روش فنل- اسید سولفوریک 9/98% بود. نتایج حاصل از آنالیز مونوساکاریدهای سازنده پلی ساکارید خالص نشان داد که این ترکیب از واحدهای مونوساکاریدی زایلوز (Xyl)، گلوکز (Glc)، گالاکتوز (Gal) و اسید گلوکورونیک (GlcA) به ترتیب با نسبت های مولی 2.1، 2.9، 0.1 و 1.2 تشکیل شده است. ساختار پلی ساکارید خالص با استفاده از ترکیبی از روش های شیمیایی و دستگاهی مانند متیله کردن، اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت، هیدرولیز ناقص اسیدی، تعیین درجه چرخش نوری، کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی، طیف سنج مادون قرمز و طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای تک بعدی و دو بعدی و بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که پلی ساکارید غالب محلول در آب حاصل از ریشه های مریم گلی ارغوانی گلوکز و زایلوز می باشد که با اتصالات (4→1) در زنجیر قرار دارند بعلاوه زنجیر اصلی در کربن شماره 6 گلوکز منشعب شده است که شامل گالاکتوز با اتصالات (6→1) و اسید گلوکورونیک با اتصالات (→1) در انتهای زنجیر جانبی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مریم گلی ارغوانی #پلی ساکاریدها #استخراج #خالص سازی #تعیین ساختار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)