پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حمیده مولائی [پدیدآور اصلی]، کامبیز جهان بین[استاد راهنما]
چکیده: پلی ساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکولی Da 10^6 × 4.86 و چرخش نوری ویژه °31.5+ از صمغ تراوشی از درخت بادام کوهی توسط استخراج با آب داغ C°75 استحصال شد و خالص سازی پلی ساکارید خام به ترتیب با استفاده از ستون های کروماتوگرافی دی اتیل آمینو اتیل – سلولز و سفاکریل 400- Sانجام گرفت. راندمان تولید پلی ساکارید خام و خالص به ترتیب 8.21 % و 1.34 % ، و مقدار قند کل پلی ساکارید خالص تعیین شده توسط روش فنل- اسید سولفوریک 97.6% بود. نتایج حاصل از آنالیز مونوساکاریدهای سازندة پلی ساکارید خالص نشان داد که این ترکیب از واحدهای مونومری رامنوز، آرابینوز، زایلوز، اسید گلوکورونیک و گالاکتوز به ترتیب با نسبت های مولی 1.0، 20.3، 4.9، 3.1 و 17.8 تشکیل شده است و ...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صمغ تراوشی از درخت بادام کوهی #پلی ساکارید #استخراج #خالص سازی #تعیین ساختار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)