پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مونا توزنده جانی [پدیدآور اصلی]، مریم عجم حسنی[استاد راهنما]، ابراهیم صادقی [استاد راهنما]
چکیده: کفشدوزک های شکارگر،متعلق به خانوادهCoccinellidae هستند که نقش مهمی در برقراری تعادل زیستی شته ها، کنه ها، پسیل ها، تریپس ها، شپشک ها و لارو برخی از حشرات در اکوسیستم های مختلف دارند. با توجه به نقش و اهمیتی که کفشدوزک های شکارگر در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها ایفا می کنند، بررسی و مطالعه فون کفشدوزک ها به منظور شناخت این اجزای مفید در اکوسیستم های مختلف شاهرود انجام گرفت. کفشدوزک ها در طول فصول مختلف سال از روی میزبان های گیاهی مختلف شامل درختان مثمر، غیر مثمر و گیاهان علفی، با تور حشره گیری، تکان دادن شاخه ها در سینی سفید و برداشت مستقیم با دست جمع آوری گردید. همچنین در فصل زمستان، کفشدوزک ها در محل های خواب زمستانه شامل زیر پوستک درختان، زیر بقایای گیاهی و لابه لای برگ های خشک پای درختان و زیر سنگ ها و کلوخه ها و درز دیوارهای سنگی جمع آوری شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه، در شیشه های حاوی الکل 75 درصد قرارداده شدند. ویژگی های شکل شناسی حشرات کامل و اندام های تناسلی حشرات نر و ماده برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تهیه اسلاید میکروسکوپی، قسمت های مختلف بدن در هیدروکسید پتاسیم 10درصد جوشانده و بعد از شستشو و آبگیری در الکل های 50، 75 و 96 درصد روی لام تثبیت گردید. با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی نمونه ها صورت گرفت. در مجموع 20 گونه کفشدوزک متعلق به 15جنس در سال 1394 شناسایی شد و مطالعه فراوانی گونه ها نشان دادکه کفشدوزک های Coccinella septempunctata L. 1758 ،Hippodamia variegata (Goeze)1777، Oenopia conglobata (L.) 1758،Adalia bipunctata (L.) 1758 به عنوان گونه های غالب می باشند. همچنین در این تحقیق جداسازی ریخت های مختلف برخی گونه های کفشدوزک ها بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی مانند رنگ و الگو، تعداد و اندازه خال های روی بالپوش و پیش گرده انجام شد. در مجموع 18 ریخت از گونه A. bipunctata و هشت ریخت از گونه decempunctata (L.) 1758 Adalia و 26 ریخت از گونه H.variegata شناسایی شد. این تحقیق می تواند زمینه تحقیقات بعدی در خصوص استفاده کارآمدتر از این کفشدوزک ها در برنامه های کنترل بیولوژیک باشد.کفشدوزک های جمع آوری شده ‌از منطقه ی شاهرود به شرح ذیل شناسایی گردیدند: Coccinella septempunctata L. 1758, Hippodamia variegata (Goeze)1777, Coccinella undecimpunctata L. 1758, Oenopia conglobata (L.) 1758, Oenopia onica (Olivier) 1808, Adalia bipunctata (L.) 1758, Adalia decempunctata (L.) 1758, Adalia tetraspilota Hope 1831, Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 1758, Propylaea quatuordecimpunctata (L.) 1758, Harmonia quadripunctata (Pontoppidan) 1763, Bulaea lichatschovi Hummel 1827, Chilocorus bipustulatus L. 1758, Exochomus quadripustulatus L. 1758, Parexochomus nigromaculatus (Goeze) 1777, Clitostethus arcuatus (Rossi) 1794, Scymnus (Pullus) subvillosus Goeze 1777, Scymnus (Scymnus) flavicollis Redtenbacher 1843, Stethorus sp., Hyperaspis femorata (Motschulsky) 1837.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کفشدوزک‌ ها #فونستیک #گونه غالب #شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)