پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مبارکه تیمورعباسی [پدیدآور اصلی]، مسعود حکیمی تبار[استاد راهنما]، علی درخشان شادمهری[استاد مشاور]، حامد غباری [استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این بررسی که از بهار 1400 تا شهریور 1401 در منطقه شاهرود انجام گرفت، در مجموع 26 گونه شته متعلق به 17 جنس و سه زیر خانواده شناسایی شدند. همچنین به منظور برآورد تنوع زیستی شته ها از دو منطقه زراعی به عنوان مناطق دست خورده (مزارع گندم و یونجه) و اداره منابع طبیعی شهرستان شاهرود (به عنوان مکانی بکر و دست نخورده) نمونه برداری های منظمی به صورت هفتگی و در مساحت 2000 متر مربع صورت گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در مناطق سه گانه نمونه برداری، در مزرعه گندم گونه Diuraphis noxia بیشترین فراوانی و Sipha flava کمترین فراوانی را داشت. در مزرعه یونجه، گونه Therioaphis trifolii بیشترین فراوانی و گونه Acyrthosiphon pisum کمترین فراوانی را دارا بود. در منابع طبیعی گونهBrachycaudus tragopogonis دارای بیشترین فراوانی و گونه Hyalopteroides humilis دارای کمترین فراوانی بود. لیست شته های شناسایی شده به شرح زیر است: 1. Acyrthosiphon gossypii 2 .A.pisum 3. Aphis craccivora 4. A.gossypii 5. A.nerii 6. A.plantaginis 7. A.solanella 8. Brachycaudus helichrysi 9. B.amygdalinus 10. B.tragopogonis 11. Brachyunguis harmalae 12.Diuraphis noxia 13.Dysaphis lappae 14. D.plantaginea 15. Hypermyzus lactuca 16. Hyalopteroides humilis 17. Macrosiphum rosae 18. Myzus cerasi 19. Nearctaphis bakeri 20. Schizaphis graminum 21.Sitobion avenae 22. S. fragariae 23.Uroleucon compositae 24. Calaphis juglandis 25.Therioaphis trifolii 26. Cinara cupressi در بررسی کنه های انگل شته ها سه گونه شناسایی شد، نمونه های جمع آوری شده عبارتند از: Allothrombium meridionale (Acari: Trombidiformes: Trombidioidea) که میزبان آن شته های Brachycaudus tragopogonis، Uroleucon compositae، Lepidaphis deformans و Aphis sp. بودند؛ Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni Saboori, Nowzari & Bagheri-Zenouz, 2004 که میزبان آن شته Macrosiphoniella sanborni بود و گونه Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004 که میزبان آن شته های Brachycaudus tragopogonis و Lepidaphis deformans بودند. گونه های کنه برای اولین بار از منطقه شاهرود گزارش می شوند و همچنین تمامی میزبان ها برای این گونه ها جدید هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فونستیک #شته #تنوع زیستی #کنه انگل #کنه پارازیتیگونا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)