پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مجید نظری [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، محمد هادی موحدنژاد[استاد راهنما]، احمد رجایی[استاد مشاور]
چکیده: در همه سیستم های زراعی کنترل علف های هرز از اقدامات ضروری و شناخته شده است، چرا که حضور علف های هرز به غیر از کمیت محصول بر کیفیت آن، تنوع و فراوانی آفات و حشرات مفید و هزینه برداشت اثر می گذارد. بر همین اساس به منظور بررسی تاثیر کاربرد فرمولاسیون‎های مختلف علفکش تری فلورالین و باکتری های محرک رشد گیاه بر کنترل علف های هرز و رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی در سال 1399 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه نوقنات روستای علا، شهرستان سمنان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل فرمولاسیون‎های مختلف علفکش تری فلورالین در پنج سطح شاهد (عدم کاربرد علفکش)، فرمولاسیون معمولی علفکش، علفکش فراصوت شده + زئین، علفکش + زئین و علفکش فراصوت شده به عنوان فاکتور اول و فاکتور دوم کود زیستی شامل باکتری های محرک رشد گیاه (ازتوباکتر، آزوسپیریلیوم و سودوموناس) با نام تجاری بایوفارم در دو سطح شاهد (عدم کاربرد) و کاربرد یک لیتر در هکتار به صورت بذرمال بود. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه و وزن خشک آن تحت تاثیر تیمار تری فلورالین فراصوت شده + زئین در شرایط کاربرد و عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد. اثر ساده فرمولاسیون علفکش بر میزان کلروفیل a معنی دار شد و بیشترین میزان این صفت در کاربرد تری فلورالین فراصوت شده + زئین بدست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر کلروفیل b، کاروتنوئید و درصد اسانس تحت تاثیر کاربرد تری فلورالین فراصوت شده + زئین در شرایط عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد. همچنین، اثرات ساده و متقابل تیمارها بر تعداد چترک در بوته، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه معنی دار بود. براساس مقایسه میانگین ها بیشترین مقادیر صفات مذکور در تیمار تری فلورالین فراصوت شده + زئین در شرایط عدم کاربرد باکتری بدست آمد بطوریکه عملکرد دانه زیره سبز با کاربرد تری فلورالین فراصوت شده + زئین در شرایط عدم کاربرد کود زیستی به میزان 46/93 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. در شرایط کاربرد کود زیستی، علفکش تری فلورالین فراصوت شده + زئین بیشترین اثر منفی را بر کلونیزاسیون باکتری ها ایجاد کرد و کاهش 4/15 درصدی کلونیزاسیون را به همراه داشت. نتایج نشان داد بیشترین تراکم و وزن خشک علف های هرز در شاهد عدم کاربرد کود زیستی و علفکش بدست آمد اما فرمولاسیون‎های مختلف علفکش کاهش معنی دار تراکم و وزن خشک علف های هرز را به همراه داشت که این کاهش در شرایط عدم کاربرد کود زیستی بیشتر بود. نتایج نشان داد کاربرد تری فلورالین فراصوت شده + زئین سبب کاهش معنی دار 34/52 و 66/52 درصدی وزن خشک و تراکم مجموع علف های هرز نسبت به شاهد عدم کاربرد کود زیستی گردید. براساس نتایج این پژوهش، کاربرد کود زیستی از طریق تسریع در تجزیه فرمولاسیون‎های مختلف علفکش تری فلورالین دوام و اثرگذاری آن را بر علف های هرز کاهش می دهد و لذا باعث افزایش خسارت علف های هرز و کاهش معنی دار صفات عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز می شود. از طرفی فراصوت کردن علفکش تری فلورالین و پوشش دار کردن ان با زئین ضمن کاهش فراریت و تجزیه آن بوسیله باکتری‌ها، دوام علفکش را در خاک افزایش داده و سبب بهبود کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کلونیزاسیون باکتری #کود زیستی #علفکش خاک مصرف #تجزیه زیستی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)