پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهرداد عبداللهیان [پدیدآور اصلی]، علی درخشان شادمهری[استاد راهنما]
چکیده: عنکبوت ها، یکی از فراوان ترین گروه های بندپایان روی زمین هستند که در دنیا دارای حدود 49000 گونه در 131 خانواده و در ایران دارای 906 گونه در55خانواده شناسایی شده می باشند. با وجود اینکه مطالعات زیادی روی فون عنکبوت های ایران انجام شده است، بسیاری از بخش های کشور هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. عنکبوت ها از اجزای مهم اکوسیستم خشکی محسوب و نقش کلیدی درکنترل جمعیت حشرات دارند. عنکبوت ها همچنین به عنوان بخشی از تنوع زیستی با کارکردهای مثبتی نظیر شکار حشرات آفت، در پایداری سیستم های تولید کشاورزی و مناطق طبیعی اهمیت قابل توجهی دارند. این مطالعه با هدف شناسایی فون و بررسی تنوع زیستی عنکبوت ها در شهرستان شاهرود انجام شد. نمونه برداری عنکبوت ها از زیستگاه های مختلف نظیر زمین های کشاورزی، مراتع، باغ ها، فضای سبز شهری و مکان های عمومی شهرستان طی سال های 98- 1399انجام شد. برای بررسی تنوع زیستی عنکبوت ها در سه اکوسیستم باغ، مرتع و مزرعه گندم، عنکبوت ها هر دو هفته یکبار با روش های تله گودالی و جمع آوری پیمایشی جمع آوری شدند. نمونه ها در اتانول 80 درصد نگهداری و توسط استرئو میکروسکوپ بررسی شدند. ضمن مطالعۀ ساختارهای مهم آرایه شناختی، شامل کلیسر ها، کاراپاس ،چشم ها، خارها و ژنیتالیا بررسی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، 23 گونه متعلق به 21 جنس از 18 خانواده شناسایی گردید. پنج خانوادۀ و یازده گونه، برای نخستین بار از استان سمنان گزارش می شوند. مقدار شاخص های تنوع زیستی محاسبه شده برای سه اکوسیستم مرتع، باغ و مزرعه گندم به ترتیب، برای شاخص سیمپسون 67/0، 78/0 و 69/0 ، برای شاخص شانون-واینر 09/1، 33/1 و 03/1 و برای شاخص مارگالف 19/1، 53/1و 17/1 محاسبه گردید که نشان دهنده وضعیت مناسب تر شاخص های تنوع زیستی اکوسیستم باغ نسبت به دو اکوسیستم دیگر است. گونه های شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از: Agelescape gideoni, Clubiona neglecta, Uloborus walckenaerius, Dysdera crocata, Anagraphis pallens, Castianeira arnoldii, Xysticus cristatus, Tetragnatha extensa, Pholcus phalangioides, Pisaura mirabilis, Cyrba ocellata, Philaeus chrysops, Plexippoides flavescens, Oecobius ferdowsii, Oecobius Sp, Thanatus atratus, Steatoda ephippiata, Pardosa hortensis, Pardosa italic, Trochosa hispanica, Oxypoes Sp, Neoscona adianta, Frontinellina frutetorum.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سمنان #عنکبوت #کشاورزی #تنوع زیستی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)