پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
الهه گلکار [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، سیدعلی ابطحی [استاد راهنما]، علی اصغر نادری[استاد مشاور]
چکیده: پستی و بلندی به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر بر خاکسازی، باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک ها می گردد. تغییر در خصوصیات خاک در نهایت باروری و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. خاک‌های دشت محمد آباد در استان فارس به لحاظ تأثیر پستی و بلندی (توپوگرافی) به عنوان یک عامل خاکساز بر خصوصیات ژنتیکی، ریخت شناسی و کانی شناسی آن‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. وسعت دشت محمد آباد حدود 3500 هکتار است. میانگین بارندگی آن 3/488 میلی‌متر و میانگین دمای سالیانه 1/13 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. رژیم حرارتی آن مزیک و رژیم رطوبتی آن زریک است. مطالعات صحرایی شامل حفر و تشریح پروفیل‌های مورد لزوم و بررسی نتایج آزمایشات و پردازش‌های لازم انجام و واحدهای نقشه خاک تهیه گردید. واحدهای خاک تولید شده طبق سیستم جامع رده بندی خاک آمریکایی و سیستم فائو رده بندی شدند. وجود تنوع توپوگرافی، میزان هرز آب سطحی و مقدار آب نفوذ یافته به درون خاک و انتقال عمودی املاح و مواد در درون نیمرخ خاک، توسعه و تکوین خاک‌ها را تحت تأثیر قرار داده و مجموع این عوامل باعث تمایز خاک‌هایی گردیده که می‌توان آن‌ها را در سه راستهآلفی سول، انتی سول و اینسپتی سول رده بندی کرد. کانی شناسی بخش رس خاک های منطقه مورد مطالعه به وسیله پراکنش پرتو ایکس نشان داد که کانی های موجود در نمونه های گرفته شده از نظر نوع تقریباً یکسان بوده ولی میزان آن ها در فیزیوگرافی های مختلف متفاوت است و حضور کانی های کلریت، ایلیت، اسمکتیت، پالیگورسکیت، کائولینیت و کوارتز را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشکیل #کانی رسی #طبقه بندی #خاک #فارس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)