پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علی کفاشباشی [پدیدآور اصلی]، یاسر دامچی[استاد راهنما]
چکیده: تشخیص و طبقه بندی خطا در خطوط انتقال امری ضروری است چرا که وجود یک طرح حفاظتی سریع و دقیق برای پاک سازی خطا، از آسیب رسیدن به تجهیزات گران قیمت شبکه قدرت و گسترش خاموشی ها جلوگیری می-کند. حفاظت دیستانس به عنوان حفاظت اصلی و پشتیبان، وظیفه تشخیص خطا در خطوط انتقال را بر عهده دارد که عملکرد آن با طبقه بندی سریع و دقیق خطا بهبود می یابد. با این حال، حفاظت مذکور در شرایطی همچون نوسان توان دچار مشکل می شود و لزوم تشخیص این وضعیت در عملکرد صحیح آن امری اجتناب ناپذیر، است. تاکنون روش های مختلفی به منظور بهبود عملکرد تشخیص اغتشاشات و طبقه بندی خطا ارائه شده است که لزوماً در تمام شرایط ممکن در شبکه قدرت عملکرد مناسبی ندارند. در این پایان نامه، روش جدیدی جهت تشخیص اغتشاشات و همچنین روش جدیدی جهت طبقه بندی خطا پیشنهاد می شود که ورودی آن ها با اعمال اپراتور انرژی تیگر-کیزر بر روی سیگنال ولتاژ محاسبه می شود. پارامترهای روش های پیشنهادی مستقل از سیستم مورد مطالعه می باشند. روش پیشنهادی تشخیص اغتشاشات توانایی تشخیص نوسان توان پایدار، نوسان توان ناپایدار و خطا با و بدون حضور نوسان توان را با سرعت و دقت مطلوبی دارد. این روش از شاخص های آماری کشیدگی، چولگی و ضریب تغییرات برای تعریف شاخص های پیشنهادی شکل توزیع داده ها و پراکندگی توزیع داده ها، استفاده می کند. همچنین، روش پیشنهادی طبقه بندی خطا یک روش تطبیق پذیر نسبت به زمان تشخیص خطا است که نوع خطا را در 5/1 سیکل پس از تشخیص، طبقه بندی می کند. در این روش، از رگرسیون خطی و واریانس برای تعریف شاخص پیشنهادی تطبیق پذیر طبقه بندی خطا و از ماشین بردار پشتیبان و روش انتخاب ویژگی برای طبقه بندی مناسب استفاده می گردد. برای ارزیابی روش های پیشنهادی از سیستم های تست 9 شینه WSCC و 39 شینه New England استفاده می شود. نتایج شبیه سازی های مختلف حاکی از آن است که روش پیشنهادی تشخیص اغتشاشات دارای دقت 100 درصدی با میانگین زمان تشخیص خطای کمتر از 1 میلی ثانیه در شرایط عادی است، در حالی که دقت تشخیص خطا دچار افت اندکی (حدود 66/0 درصد) در حضور نویز می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، شرایط مختلف از جمله نویز، نوسان توان و زمان تشخیص خطا، بر روی عملکرد روش پیشنهادی طبقه بندی خطا تأثیر چندانی ندارد و دقت روش در همه شرایط بیشتر از 99 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسان توان پایدار #نوسان توان ناپایدار #تشخیص و طبقه بندی خطا #شاخص پیشنهادی شکل توزیع #شاخص پیشنهادی پراکندگی #شاخص پیشنهادی تطبیق پذیر طبقه بندی خطا.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)