پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم سالمی نسب [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، حسن مکاریان[استاد مشاور]، حسن آریانی محمدیه [استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی برهمکنش تنش خشکی و امواج التراسونیک بر برخی صفات ذرت، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1393 اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح تنش خشکی شاهد (1s)، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد (2s) و قطع آبیاری از مرحله خمیری شدن دانه به بعد (3s) و امواج التراسونیک در پنج سطح شاهد (1w)، 2دقیقه (2w)، 4 دقیقه (3w)، 6 دقیقه (4w) و 8 دقیقه (5w) با فرکانس 42 کیلوهرتز بود. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی باعث کاهش معنی دار میزان شاخص سطح برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن هزار دانه، وزن خشک پوشش بلال، قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، وزن خشک چوب بلال، میزان عملکرد بیولوژیک، میزان عملکرد دانه، محتوای نسبی آب برگ، وزن خشک تاسل و میزان کارتنوئید نسبت به شاهد گردید. میزان کاهش در این صفات به ترتیب نسبت به شاهد 37%، 39%، 33%، 21%، 13%، 14%، 37%، 3%، 25%، 40%، 50%، 19%، 46%، 53% و 31% بود. تنش خشکی باعث افزایش در میزان قند محلول برگ و شاخص برداشت به ترتیب 19% و 11% نسبت به تیمار شاهد گردید. پرتودهی امواج التراسونیک نسبت به شاهد (عدم پرتودهی) باعث افزایش در میزان وزن خشک ساقه (9%)، وزن خشک برگ (3%)، وزن هزار دانه (5%)، قطر بلال (18%)، تعداد بلال (8%)، عملکرد بیولوژیک (15%)، عملکر دانه (43%)، شاخص برداشت (38%)، قند محلول برگ (28%) و محتوای نسبی آب برگ (19%) و سرعت جوانه زنی گردید. اثر متقابل تنش خشکی و امواج التراسونیک بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، میزان پروتئین دانه، میزان کلروفیل a و bاثر معنی داری داشت. در تحقیق حاضر امکان استفاده از امواج التراسونیک به عنوان پیش تیمار بذری به منظور کاهش خسارت ناشی از تنش کم آبی، افزایش صفات کمی و کیفی وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#امواج فراصوت #تنش کم آبی #صفات کمی و کیفی #ذرت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)