پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد علی شاه حسینی [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]، عبدالرضا کابلی [استاد مشاور]
چکیده: دشت قره‌سو با وسعت تقریبی 1600کیلومترمربع و با مختصات ´00°54 تا ´45°54 طول شرقی و´36°36 تا ´59°36 عرض شمالی به‌عنوان بخشی از حوضه گرگان می باشد که در قسمت غربی استان گلستان و در جنوب شرقی دریای مازندران واقع شده است. آب زیرزمینی در این منطقه نقشی حیاتی دارد. از دیدگاه هیدروژئولوزی این حوضه آبریز از دو آبخوان آزاد و تحت فشار تشکیل شده است. آب شور دریای مازندران و کفه‌های نمکی در غرب و شمال دشت وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی‌های هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی هر دو سفره می باشد. به منظور بررسی هیدروژئولوژیکی از داده‌های 16 پیزومتر ، 18 حلقه چاه در آبخوان آزاد و 23 حلقه چاه در آبخوان محبوس در دشت استفاده شده است. طبق هیدروگراف واحد آبخوان‌های آزاد و محبوس حوضه به ترتیب در یک دوره 25 و 15 ساله ؛ شاهد 1.6 و 5.77 متر افت تراز سطح آب زیرزمینی به دلیل کاهش بارندگی و عدم مدیریت برداشت آب زیرزمینی می‌باشیم. طبق معادله بیلان برای آبخوان آبرفتی و محبوس حوضه قره‌سو، در سال89- 1388 تغییرات حجم مخزن برای دو آبخوان آبرفتی و محبوس به ترتیب؛ 2.46- و 1.28- میلیون مترمکعب در سال می‌باشد. باتوجه به آنالیزهای هیدروشیمیایی از 41 نمونه از چاه‌های بهره‌برداری و آب دریا ،کیفیت آب زیرزمینی تحت تاثیر آب برگشتی به آبخوان و نفوذ آب شور در غرب و شمال دشت می‌باشد. میزان هدایت الکتریکی نیز در راستای جهت جریان از محل تغذ‌یه به سمت محل تخلیه در حال افزایش می‌باشد به‌طوریکه در آبخوان آزاد از 400 تا 27800 میکروزیمنس بر سانتیمتر و در آبخوان محبوس از 700 تا 2200 میکروزیمنس بر سانتیمتر متغییر است که در قسمت غربی حوضه دارای افزایش قابل توجهی می‌باشد. افزایش شوری در این آبخوان‌ها اساسا به علت نفوذ آب شور دریای مازندران و کفه‌های نمکی در شمال منطقه می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت قره سو #هیدروژئولوژی #نفوذ آب شور #هدایت الکتریکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)