پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مصطفی خان احمدی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، احمد باقری [استاد مشاور]
چکیده: بهره‌برداری از آب های زیرزمینی، برای رفع نیازهای روزمره، به گذشته‌های دور برمی‌گردد. امروزه با استفاده از مطالعات مقاومت‌ویژه الکتریکی که در سطح زمین انجام می‌گیرد، با هزینه‌ای نسبتاً کم و سریع، می‌توان به اطلاعات مفیدی در مورد منابع آب‌های زیرزمینی رسید. در عملیات صحرایی مربوط به این پایان‌نامه حدود 200 سونداژ الکتریکی به‌منظور بررسی کمی و کیفی منابع آب‌های زیرزمینی در منطقه دشت ساوه در طول 27 پروفیل تقریباً موازی و در امتداد شمالی- جنوبی برداشت‌ شده‌اند؛ که تا بلندی‌های اطراف دشت گسترش پیدا کرده‌اند. تفسیر سونداژهای مقاومت-ویژه برداشت ‌شده ابتدا با استفاده از منحنی‌های استاندارد و به ‌صورت یک‌بعدی با استفاده از نرم-افزارهای IX1D و IPI2WIN و سپس به‌صورت دوبعدی با استفاده از نرم‌افزارهای RES2DINV و ZONDRES2D صورت گرفته است. از اطلاعات چاه‌های پیزومتر موجود در دشت مذکور برای دستیابی به تفسیر بهتر استفاده شد و درنتیجه مقاومت ویژه، عمق و ضخامت لایه آبدار در دشت مورد مطالعه مشخص شد. با بررسی‌های انجام ‌شده مشخص شد که بخش‌های مرکزی دشت به لحاظ هیدرولوژیکی حائز اهمیت بیشتری هستند؛ زیرا عمق سطح ایستابی در این مناطق نسبتاً کم است و مقاومت ویژه بالاتر آب زیرزمینی در این بخش ها نشان‌دهنده کیفیت مناسب‌تر آب زیرزمینی، خصوصاً در مناطق نزدیک به جنوب دشت می‌باشد. هرچه به سمت شرق این دشت پیش می‌رویم، عمق سطح ایستابی کمتر می‌شود. تعیین مشخصات کیفی آب زیرزمینی، یعنی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آن، نشان خواهد داد که تا چه حد برای مصرف موردنظر مناسب است. ماهیت این مشخصات به‌گونه‌ای است که روی اندازه‌گیری‌های مقاومت ویژه الکتریکی آبخوان تأثیر می‌گذارند. از آن جا که یکی از اهداف این پژوهش تعیین ارتباط بین تغییرات هیدروژئوشیمیایی و نتایج حاصل از مدل‌سازی و تفسیر سونداژهای الکتریکی است، از روش رگرسیون خطی برای تعیین مقدار ارتباط بین اطلاعات هیدروژئوشیمیایی که شامل هدایت الکتریکی (EC) و کل مواد جامد حل شده (TDS) حاصل از چاه ها و نتایج تفسیر 6 سونداژ مقاومت‌ویژه الکتریکی که در مجاورت این چاه ها قرار دارند استفاده ‌شده است. با بررسی‌های انجام ‌شده مشخص شد که با افزایش غلظت یون‌ها در آب‌های زیرزمینی، مقاومت ویژه لایه آبدار شدیداً کاهش می‌یابد. در بین نمودارهای ارائه ‌شده، آن‌هایی که از منحنی نمایی برای برازش نقاط استفاده‌ شده، ضریب همبستگی بالاتری داشت. این می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط منحنی گونه یا غیر خطی بین پارامترهای هیدروژئوشیمیایی و مقاومت ویژه لایه آبدار باشد. علاوه بر داده های هیدروژئوشیمیایی، از پارامترهای هیدرولیکی مانند هدایت هیدرولیکی (K) و ضریب گذردهی یا قابلیت انتقال (T) سه حـلقه چاه در مجاورت سه سونداژ نیز استفـاده گردید؛ بین مقاومت ویژه لایه آبدار و هدایت هیدرولیکی رابطه همبستگی خطی تعیین گردید و همچنین بین مقاومت ویژه لایه آبدار و ضریب قابلیت انتقال رابطه همبستگی لگاریتمی برقرار شد. علی رغم به دست آمدن نتایج همبستگی خوب بین پارامترهای هیدرولیکی و مقاومت ویژه الکتریکی، به علت کم بودن تعداد چاه ها و درنتیجه، کم بودن تعداد داده ها، روابط همبستگی به دست آمده از اعتبار چندان بالایی برخوردار نیستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سونداژ #مقاومت‌ویژه #هیدروژئوشیمیایی #هدایت الکتریکی (EC) #کل مواد جامد (TDS) #هدایت هیدرولیکی (K) #ضریب قابلیت انتقال (T) #دشت ساوه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)