پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ابوالحسن کاظمی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، مهدی رحیمیان [استاد مشاور]
چکیده: اهمیت آب های زیرزمینی برای انسان ها از گذشته تا به حال وجود داشته است. امروزه کاهش ذخایر این مایع حیاتی در بسیاری از نقاط دنیا، اهمیت آن را دو چندان کرده است. برای به دست آوردن اطلاعات جامع و مفید از آب های زیرزمینی از روش های ژئوالکتریکی به خاطر صرفه جویی در هزینه و زمان بیش از روش های دیگر استفاده می شود. در عملیات صحرایی مربوط به این پایان نامه در منطقه دشت بسطام، واقع در شهرستان شاهرود 59 عدد سونداژ ژئوالکتریک که طی 10پروفیل به موازات یکدیگر در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی قرار گرفته، با آرایش شلومبرژه و با حداکثر طول فرستنده جریان الکتریکی 1000متر، به منظور بررسی شرایط لایه های مختلف منطقه از دیدگاه آب زیرزمینی و مشخصات ژئوالکتریکی آبخوان برداشت شده اند . برای تشخیص لایه های آبدار ،تفسیر و مدل سازی داده های مقاومت ویژه، در مرحله اول تفسیر این سونداژهای مقاومت ویژه با استفاده از منحنی های استاندارد در برگه های کالک صورت گرفت. در مرحله بعد با کمک نرم افزارهای رایانه‌ای IPI2WIN و IX1D به صورت یک بعدی و در ادامه، مدل-سازی آن ها به صورت دوبعدی با نرم افزارهای RES2DINV و ZONDRES2D انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید در اکثر پروفیل ها، مقاومت ویژه از شمال غرب به سمت جنوب شرق منطقه کاهش می یابد. همچنین در بیشتر سونداژها، مقاومت های ویژه در راستای قائم با افزایش عمق کاهش نشان می دهند. سطح آب چاه ها در قسمت های میانی منطقه مورد مطالعه به سطح زمین نزدیک است (چاه کال چخماق بر روی پروفیل3، با سطح ایستابی 14.5 متر، چاه قلعه بلوچ بر روی پروفیل5، با سطح ایستابی 8 متر و چاه کلامو با سطح ایستابی 9 متر بر روی پروفیل 6). یکی ازاهداف این پایان نامه تعیین ارتباط بین داده های هیدروشیمیایی و مقاومت ویژه حاصل ازمدل سازی با تفسیرهای ژئوالکتریکی آب زیرزمینی می باشد. بنابراین با داشتن داده های هیدروشیمیایی مربوط به 20 عدد چاه که آبدهی قابل ملاحظه دارند و نزدیک به سونداژهای ژئوالکتریک قرار دارند؛ از روش رگرسیون خطی به ارتباط بین داده های هیدروشیمی داده های مقاومت ویژه پرداخته شده است. داده های هیدروشیمی استفاده شده شامل TDS (کل مواد جامد محلول)، EC (هدایت الکتریکی) و غلظت آنیون ها که شامل SO4 (سولفات)، Cl (کلرید)، HCO3 (بیکربنات) و CO3 (کربنات) موجود در آب زیرزمینی این چاه ها است. به کمک نرم افزار Excel ارتباط بین این کمیت ها با ابزار رگرسیون محاسبه شد. نمودارها به دو صورت خطی و لگاریتمی به-دست آمد در بین این نمودارها نمودارهای حاصل از منحنی لگاریتمی در تمام موارد توانسته است با ضریب همبستگی بزرگ تر برازش بهتری را برای نقاط ایجاد کرده و نشان دهنده ارتباط بیشتر و بهتری بین پارامترهای هیدروشیمی و مقاومت ویژه لایه آبدار باشد. اثرگذاری داده های هیدروشیمی بر مقاومت ویژه در مقادیر کم غلظت یون ها، بیشتر است (شیب منحنی زیاد می شود) و این تأثیر در مقادیر زیاد به خاطر شیب کم منحنی، کاهش می یابد. به عبارت دیگر هنگامی که غلظت یون ها خیلی افزایش یابد، اثرات ناچیزی بر کاهش مقاومت ویژه دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سونداژ #مقاومت ویژه #بسطام #داده های هیدروشیمی #ضریب همبستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)