پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرزاد اکبری [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]، آرش ندری [استاد مشاور]
چکیده: تالاب برم شور یکی از مهم ترین تالاب های استان خوزستان می باشد که در شرق شهرستان هفتکل واقع شده است. تالاب برم شور را می توان یک عارضه مهم کارستی در نظر گرفت که در بین تپه و کوه های کم ارتفاع سازند تبخیری گچساران تشکیل شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی تالاب برم شور و اثر سازند تبخیری گچساران بر کیفیت آن می باشد. دامنه تغییرات هدایت الکتریکی آب تالاب از 1498 میکروزیمنس بر سانتی متر در فرودین ماه تا 4290 در تیر ماه متغیر می باشد. تغییرات pH نمونه ها روند خاصی نشان نمی دهد و بین محدوده 6.42 تا 8.8 متغیر می باشد. تیپ آب در همه نمونه های مربوط به دوره های آماری مختلف از نوع سولفات کلسیک می باشد که ناشی از رخنمون گسترده سازند تبخیری گچساران در محدوده مطالعاتی است. تغییرات سری مکانی عناصر در دوره های مختلف بسته به شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. بررسی نمونه ها در سه دوره آماری نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین کلسیم و سولفات وجود دارد که گویای انحلال ژیپس در منطقه است. بر اساس نمودار گیبس سه دوره آماری، مهم ترین فرآیند مؤثر در ترکیب شیمیایی آب تالاب در اکثر نمونه ها، هوازدگی و انحلال سازندها (واکنش متقابل آب و سنگ) است. آب تالاب در مقایسه با استاندارد آب شرب، کیفیت لازم را برای مصرف شرب دارا نمی باشد و از طرفی دیگر، برای آبیاری اراضی کشاورزی نیز نامناسب است. نمونه های آب تالاب برم شور بر اساس استاندارد WHOنسبت به عناصر AS، Zn، Pb آلوده می باشند، درحالیکه نسبت به استاندارد FAO زیر حد مجاز استاندارد قرار دارند. همبستگی خوبی بین هدایت الکتریکی و فلزات سنگین و میان فلزات روی، آرسنیک و سرب قابل مشاهده است. با توجه به رخنمون گسترده سازند تبخیری گچساران و انحلال بالا در منطقه، عوارض کارستی متعددی از جمله فروچاله، حفرات انحلالی، دره خشک، شفت و غار و غیره قابل مشاهده می باشد که نشان از توسعه بالای کارست گچی در منطقه مورد مطالعه دارد. بیشترین عمق تالاب در فصل خشک (شهریور) حدود 3 متر و در بخش مرکزی می باشد درحالیکه در بخش های شمالی و کناره های تالاب به 30 سانتی متر نیز کاهش می یابد. نرخ تبادلات بین آب تالاب و سفره آب زیرزمینی مثبت می باشد به طوری که سالیانه m3 109512 آب از طریق کارست های آهکی و گچی منطقه وارد تالاب می شود که نشانگر ارتباط هیدرولیکی احتمالی بین تاقدیس آسماری و تالاب برم شور می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تالاب برم شور #هیدروژئولوژی #هیدروژئوشیمی #سازند گچساران #خوزستان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)