پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهناز صباحی [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، معصومه کردی [استاد راهنما]، محسن دوراندیش [استاد مشاور]
چکیده: در یک دهه گذشته مطالعات مختلف ژئوفیزیکی، زمین‌شناسی و مهندسی مخزن بر روی سازند قم در میدان یورتشا باهدف تزریق و ذخیره‌سازی گاز انجام‌گرفته است. کیفیت ماتریکس سازند قم در این میدان در سطح پایینی ازلحاظ تخلخل و تراوایی قرار دارد، لذا نقش شکستگی‌ها در افزایش تراوایی و بهبود کیفیت مخزنی بسیار مهم است. در این مطالعه الگوهای تراکمی و امتدادی شکستگی‌های سازند قم به‌عنوان مخزن و سازند قرمز فوقانی که نقش پوش‌سنگ را دارد در تاقدیس یورتشا و تاقدیس‌های مجاور آن (دوازده امام و مره) با استفاده از اطلاعات سطحی و داده‌های زیرسطحی موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است. به‌منظور دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش‌های برداشت صحرایی، سنجش‌ازدور و آنالیز لاگ های تصویری استفاده شده است. در مطالعات زیرسطحی و تفسیر لاگ های تصویری FMS و EMI مشخص گردید که شکستگی‌ها علاوه بر روند شمال غرب- جنوب شرق دارای یک‌روند شمال شرق- جنوب غرب هستند. در نمودار تصویری FMS چاه شماره 2، دو دسته شکستگی زیرسطحی با امتدادهای N65W و N15W و در چاه شماره 3 سه دسته شکستگی با امتدادهای N80E، S80E و N45E و نمودار EMI چاه شماره 4 دو امتداد غالب N10E وS40E را نشان می دهد. بررسی شکاف های سازند قم (با توجه به نمودارهای تصویری) نشان می دهد که مناطقی که دارای آهک خالص تر نسبت به سایر بخش‌های سازند می باشند، از تعداد شکستگی بیشتری برخوردار هستند. مجموع شکستگی‌های برداشت‌شده در برون‌زد تاقدیس‌های سطحی مره و دوازده امام 1852 شکستگی را شامل می‌شود که با توجه به نمودارهای گل سرخی به‌دست‌آمده از آنالیز این شکستگی‌ها، چهار دسته شکستگی با روندهای N10E، S45E، S80E و N45E شناسایی شده اند. با توجه به گسیختگی های دیواره چاه در لاگ های تصویری FMS چاه شماره 3 تنش مینیمم وارد بر چاه روند NW-SE است. درحالی‌که تنش ماکزیمم وارد بر دیواره چاه دارای امتداد NE-SW یعنی در جهت عمود بر گسیختگی‌های دیواره چاه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میدان یورتشا #سازند قم #ذخیره سازی گاز طبیعی #تراکم شکستگی #لاگ تصویری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)