پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سیما رستمی [پدیدآور اصلی]، پرویز امیدی[استاد راهنما]، معصومه کردی [استاد راهنما]، حمید مسلمان نژاد [استاد مشاور]
چکیده: این میدان در تنگه ی هرمز و در خاور خلیج فارس قرار دارد. این میدان با یکی از کشورهای حوضه ی خلیج فارس مشترک است. ساختار میدان مورد مطالعه به شکل یک تاقدیس بزرگ با روند شمالی _جنوبی، با طول تقریبی 24 کیلومتر و پهنای تقریبی 12 کیلومتر می باشد. با استفاده از نمودارهای تصویری FMI در چاه های شماره‌ی 1 و 2 و 3 و 4 شکستگی های موجود در ساختار میدان شناسایی و مورد تحلیل قرارگرفته‌اند. بررسی نقشه‌های ساختمانی زیرسطحی میدان و همچنین مدل‌سازی سه‌بعدی میدان و نیز بررسی لاگ های خطی، به تحلیل شکستگی ها در این میدان کمک کرده است. ساخت تصاویر و شناسایی آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار Geolog صورت گرفته است و تحلیل های استریو گرافیک با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند Dips و Georient انجام‌شده است و همچنین مدل سازی سه‌بعدی میدان با استفاده از داده های طول و عرض جغرافیایی و داده های ارتفاعی میدان که از روی نقشه های ساختمانی زیرسطحی برداشت شده است و با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS انجام پذیرفته است. بررسی نقشه‌های ساختمانی زیرسطحی تعدادی شکستگی عمیق را در منطقه ی لولا نشان می دهند که وجود آن ها را می توان به زمان چین خوردگی و شکستگی های مرتبط با چین خوردگی مربوط دانست. درنهایت با بررسی های انجام شده در چاه 1 تعداد 299 عدد شکستگی در دو دسته ی اصلی با موقعیت میانگین N3E,22NW و N27W,63NE ، در چاه 2 تعداد 270 عدد شکستگی در 4 دسته کلی با موقعیت‌های میانگین N42W,66SW و N49W,24SW و N37W,21NE و N41W,58NE و در چاه 4 تعداد 58 عدد شکستگی در دو دسته با هندسه ی میانگین N46W,18SW و N62W, 52NE و در چاه 4، تعداد 450 عدد شکستگی در 3 دسته ی غالب N40E,24N و N51W,50SW و N49W,45NE شناسایی شدند. و همچنین در چاه 1 تعداد 3 گسل احتمالی با موقعیت های N75E,77SE و N42W,59SW و N46W,57SW شناسایی شده‌اند. در این مطالعه با شناسایی گسیختگی های دیواره چاه و شکستگی های حاصل از عملیات حفاری میدان تنش محلی نیز بررسی شده است که بر طبق آن‌ها سوی میدان تنش شمال خاور –جنوب باختر می باشد. با استفاده از نقشه‌های زیرسطحی تاقدیس مورد مطالعه ابتدا نقشه های هم‌شیب و هم خمش به جهت یافتن توزیع شیب و انحنا در میدان رسم شد و در نهایت یک مدل سه‌بعدی ساخته شد که در این مدل ساختار میدان و بیشترین خمش و بیشترین شیب روی ساختار مشخص است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میدان #شکستگی #لاگ تصویری #تاقدیس #تنش FMI

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)