پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سیما حسین مردی [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: شهر دماوند واقع در 70 کیلومتری شمال شرق تهران دارای پتانسیل مهاجرپذیری بالایی است و ازاین‌رو در مسائل مربوط به توسعه شهری نیاز به توجه ویژه‌ای دارد.‌ به همین دلیل، لرزه‌زمین‌ساخت و تحلیل خطر لرزه‌ای این شهر موضوع این پژوهش قرار گرفته است. محدوده‌ی موردمطالعه شامل دایره‌ای به شعاع 150 کیلومتر به مرکزیت شهر دماوند است. بخش عمده‌ی این محدوده را زون ساختاری رسوبی البرز تشکیل می‌دهد. تعداد20 گسل فعال اصلی در این محدوده قابل‌شناسایی است. گسل‌های شمال البرز، کاسپین (خزر) و مشاء از طویل‌ترین گسل‌های موجود در منطقه هستند و ازآنجایی‌که معمولاً ویژگی‌های ساختاری، لیتولوژیکی و به تبعیت از آن‌ها، ویژگی‌های لرزه‌ای و ژئوفیزیکی یک پهنه گسلی طویل در تمام طول خود به‌صورت یکنواخت نیست، برای انجام دقیق محاسبات مربوطه اقدام به قطعه‌بندی این گسل‌ها گردید. درمجموع تعداد 17 زمین‌لرزه تاریخی و 412 زمین‌لرزه دستگاهی با بزرگای گشتاوری بیش از 3 ریشتر از قرن سوم پیش از میلاد مسیح تا سال 2017 بدون در نظر گرفتن رخدادهای وابسته در کاتالوگ گردآوری گردید. به‌منظور حذف پیش‌لرزه و پس‌لرزه از کاتالوگ از روش پنجره زمانی- مکانی گاردنر و نوپوف در محیط نرم‌افزاری ZMAP استفاده‌شده است. پارامترهای لرزه‌خیزی در منطقه با استفاده از دو روش گوتنبرگ- ریشتر و کیجکو- سلوول و به‌صورت دستی و از طریق محیط نرم‌افزاری کیجکو- سلول محاسبه گردید. حداکثر بزرگای مشاهده‌شده در منطقه 7/7Mw= ریشتر وMmax برای منطقه مورد مطالعه 0.48± 8.14 Mw= ریشتر محاسبه ‌شده است. با مدنظر قرار دادن فاکتورهایی ساختاری و لرزه‌خیزی، 7 چشمه ‌لرزه‌زا برای این محدوده مشخص گردید که پارامترهای لرزه‎خیزی برای هر یک به‌صورت مجزا محاسبه شده است. نقشه هم شتاب منطقه بر اساس روش تحلیل تعیینی خطر زلزله در محیط نرم‌افزار Crisis2007، با توجه به حداکثر بزرگای نسبت داده‌شده به هر یک از گسل‌ها و حداقل فاصله آن‌ها با مرکز شهر دماوند و همچنین روابط کاهندگی معتبر تهیه گردیده است. به لحاظ محاسبات توان لرزه‌زایی، گسل مشاء، لرزه‌زاترین گسل در منطقه محسوب می‎گردد. همچنین در محاسبات تحلیل خطر زلزله ، گسل مشاء با دارا بودن حداقل فاصله با شهر دماوند بیشترین شتاب افقی را برای شهر دماوند ایجاد می‌نماید که این مقدار به 0.32 شتاب گرانشی زمین می‌رسد. درنهایت نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه بر اساس شتاب افقی زمین برای محدوده موردمطالعه رسم گردید و همچنین دو سطح طراحی لرزه‌ای DBE 64% و MCE10% برای منطقه موردمطالعه به ترتیب برای عمر مفید 50 سال 7 و 7.9ریشتر و برای 100 سال 7.4 و 8 ریشتر محاسبه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل خطر لرزه‌ای به روش تعیینی #لرزه‌زمین‌ساخت دماوند #البرز مرکزی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)