پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم کشاورزیان [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]، رحیم باقری[استاد مشاور]
چکیده: روستای مبارک آباد در امتداد جاده هراز و مسیر ارتباطی تهران–شمال و حد فاصل آبعلی و مشا واقع گردیده است. در این منطقه آب مورد نیاز شرب و آبیاری باغات از طریق چاه های حفر شده در سازندهای آهکی و آبرفتی تامین می گردد. بررسی مکانی داده های آماری منابع آب زیرزمینی روستای مبارک آباد نشان داد که هدایت الکتریکی در چاه های حفاری شده در سازند و آبرفت نواحی جنوبی منطقه، مقدار بیشتری را نسبت به سایر نواحی منطقه دارا می باشد، که علت این امر دوری از مناطق تغذیه و مجاورت با گسل رورانده مشا-فشم ارزیابی گردید. همچنین منابع آبی با pH کمتر از میانگین سالیانه نیز در این منطقه تمرکز داشته اند. علت کاهش pH احتمالاً مرتبط با افزایش هدایت الکتریکی و مهیا شدن شرایط رسوب کلسیت می باشد. همچنین بررسی شیمی آب زیرزمینی در چاه منتخب حفاری شده در آبرفت و سه چاه شرب حفاری شده در سازند، افزایش هدایت الکتریکی را با گذشت زمان در اثر افزایش برداشت از منابع آبی و خشکسالی های اخیر نشان داد. هدایت الکتریکی در نیمه اول سال نسبت به نیمه دوم سال کاهش نشان می دهد که احتمالاً علت آن افزوده شدن آب های ناشی از ذوب برف به منابع آبی در فصول گرم و بهبود در کیفیت منابع آبی و در نتیجه کاهش EC می باشد. تیپ غالب در منابع آب زیرزمینی منطقه مبارک آباد (آبرفتی و آهکی) بی کربناته-کلسیک بوده که با توجه به لیتولوژی غالب آهک در منطقه تغذیه قابل توجیه می باشد. ضریب همبستگی مثبت بین کلسیم و بیکربنات نقش سازندهای آهکی در کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه را تایید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مطالعه کمی و کیفی #گسل مشا-فشم #مبارک آباد #دماوند
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)