پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
شبنم شهرستانی [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، منوچهر قرشی [استاد مشاور]
چکیده: مناطق فعال، قسمت هایی از پوسته زمین هستند که در هولوسن و پلئیستوسن بالایی دارای حرکات زمین ساختی هستند و در آینده نیز مستعد بروز خطر خواهند بود. شاخص های ریخت-زمین ساختی ابزاری مفید برای ارزیابی سریع فعالیت زمین ساختی در یک ناحیه وسیع است. بر همین اساس در این تحقیق از 7 شاخص ریخت سنجی که عبارتند از: شاخص‌های پیچ ‌و خم جبهه کوهستان (Smf)، پیچ ‌و خم کانال رودخانه (S)، گرادیان طولی رودخانه (SL)، انتگرال فرازسنجی (Hi)، شاخص نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، شاخص عدم تقارن آبراهه‌ها در حوضه آبگیر (Af) و شاخص شکل حوضه زهکشی (BS) برای بررسی فعالیت زمین ساختی رودخانه جاجرود واقع در لبه جنوبی البرز مرکزی پرداخته شده است. شاخص زمین ساخت فعال (Iat) محاسبه گردید که بر اساس آن حوضه رودخانه جاجرود در رده 2 با فعالیت بالا (47 درصد وسعت منطقه) و رده 3 (53 درصد) با فعالیت متوسط رده‌بندی گردیده است که رده 1 و 4 در این منطقه وجود ندارد. رده های با فعالیت بالا، بیشتر منطبق با گسل مشا در بخش های شمالی این منطقه است. برای اولویت بندی زیرحوضه ها بر اساس فعالیت زمین ساختی از روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP، SAW و TOPSIS استفاده شده است. در روش AHP زیرحوضه های 1 و 8 (منطبق با گسل مشا و ناودیس توچال) و با توجه روش های SAW و TOPSIS زیرحوضه 12 (منطبق با محل اتصال گسل مشا و شمال تهران) بالاترین میزان فعالیت زمین ساختی را به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رودخانه جاجرود #شاخص های ریخت زمین ساختی #فعالیت زمین ساختی #گسل مشا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)