پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه نیازمند [پدیدآور اصلی]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]، حسین پهلوان[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به منظور انجام تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد پارامترهای لرزه خیزی به منظور دستیابی به تحلیل طیف خطر یکنواخت در گستره شهر مشهد صورت پذیرفت. مشهد به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور، در مجاورت چند گسل لرزه زای مهم بنا شده و در طول تاریخ بارها در ارتباط با فعالیت همین گسل ها تخریب شده است. به همین سبب لازم است تا مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه به طور جدی و مستمر در این منطقه صورت گیرد. مشهد در زون بینالود قرار دارد و گسل های اطراف آن مسبب رویداد زمین لرزه های مهیبی در گذشته بوده اند. گسل توس به طول 86 کیلومتر، راستای یکنواخت شمال غرب- جنوب شرق در بخش شرقی شهر مشهد، نزدیکترین عنصر زمین ساختی به این شهر در فاصله 13 کیلومتری می باشد. زمین لرزه 5 آوریل 2017 با بزرگای Ms 6.1 مشهد در ارتباط با جنبش های این گسل رخ داده است. به منظور برآورد بیشینة مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین از روش احتمالی استفاده شد. بر اساس این بررسی و با در نظر گرفتن دورة بازگشت برای سطوح طراحی لرزه ای MCL,MDL,DBL با استفاده از روابط کاهندگی، بیشینه مقادیر شتاب ﻣﺆلفه افقی زمین و همچنین طیف خطر یکنواخت در مرکز مناطق 17 گانه شهری مشهد محاسبه شده است. با توجه به نبود اطلاعات ژئوتکنیکی در خصوص ماهیت پی، فرض بر آن شده که کل این کلانشهر بر روی خاک نوع I بنا شده است. نتایج این بررسی ها در نمودارهای شتاب طیفی و همچنین دوره بازگشت شتاب ارائه گردید. مقادیر بیشینه شتاب در دوره بازگشت-های 475،975 و 2475 ساله برای محدوده حرم امام رضا (ع) به ترتیب برابر 0.27 ، 0.38 و 0.49 g برآورد گردیده و همخوانی بسیار خوبی با آیین نامه ها و استانداردهای لرزه خیزی در این منطقه نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: طیف خطر یکنواخت #لرزه زمین ساخت #شهر مشهد #شتاب طیفی #زمین لرزه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)