پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امید باشام [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: محدوده مورد مطالعه در قسمت شمالی البرز شرقی قرار دارد. این منطقه در 45 کیلومتری جنوب شرق شهرستان آزادشهر در استان گلستان واقع شده است. در این منطقه سازندهای پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک بر اثر فرآیند های تکتونیکی مختلف تحت تاثیر چین خوردگی و گسلش قرار گرفته اند. گسل های طولی منطقه با راستای شمال خاوری - جنوب باختری (گسل تیل آباد، زردابه، F1 و F2) دارای سازوکار مورب لغز چپ بر با مولفه شیب لغزی معکوس می باشند. گسل های عرضی موجود در منطقه نیز در دوگروه قرار دارند. گسل های با راستای تقریبا شمالی – جنوبی دارای سازوکار راستالغز چپ بر و دسته گسل های با راستای شمال باختری – جنوب خاوری نیز سازوکار راستالغز راست بر دارند. هندسه و سازوکار گسل های منطقه مورد مطالعه با الگوی دگرشکلی ترافشارشی چپ گرد مطابقت دارد. سطح محوری بیشتر چین های مطالعه شده در این منطقه در راستای شمال خاوری – جنوب باختری می باشند، طبق رده بندی فلوتی بر مبنای زاویه بین دو یال، بشتر در رده باز (Open) و تعداد محدودتری نیز در رده های ملایم (Gentle)، بسته (Close)، فشرده (Tight) قرار می گیرند. بر اساس شیب سطح محوری و میل لولا نیز چین های این منطقه بیشتر در رده ایستاده و با میل ملایم (Upright – Gently Plunging) و چین های پرشیب با میل ملایم (Steeply Inclined - Gently Plunging) قرار می گیرند. تقسیم بندی چین های این منطقه بر اساس ریکارد نیز در دو رده چین های ایستاده (Upright Fold) و کج شده (Inclined Fold) قرار می گیرند. سیمای زمین ریختی منطقه مورد مطالعه تا حد زیادی تحت تاثیر عناصر ساختاری (چین ها و گسل ها) قرار دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#البرز خاوری #تیل آباد #غزنوی #زردابه #گسل های عرضی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)