پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
عاطفه حسام [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، محسن سرگلزایی[استاد راهنما]
چکیده: در تحقیق حاضر، خواص ترمودینامیکی واکنش تشکیل هیدروژن کلرید از گاز کلر و گاز هیدروژن با استفاده از مدل انرژی پتاسیل اصلاح شده مانینگ - روزن و با استفاده از روابط ترمودینامیکی مشخصی که بین اجزای یک ترکیب گازی برقرار است، در گستره دمایی 200 تا 1000 کلوین محاسبه شده است. خواص ترمودینامیکی محاسبه شده از مدل پتانسیل اصلاح شده مانینگ - روزن با نتایج تجربی قابل دسترس، محاسبات مدل نوسانگر هماهنگ و مدل های انرژی پتانسیل تیت و روزن- مورس در گستره دمایی مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از محاسبه آنتالپی، آنتروپی، انرژی درونی، انرژی آزاد گیبس، انرژی ازاد هلمهولتز گازهای هیدروژن، کلر و هیدروژن کلرید نشان داد که مدل پتانسیل به کار رفته قادر است به خوبی رفتار خواص ترمودینامیکی گازهای دو اتمی را پیش بینی کند. همچنین بررسی نتایج به دست آمده برای واکنش تشکیل هیدروژن کلرید و مقایسه آن با مقادیر تجربی قابل دسترس نشان داد که مدل ارائه شده از توافق خوبی با مقادیر تجربی برخوردار است. اهمیت این مدل برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی در این است که فقط به مقادیر تجربی سه پارامتر طیف سنجی مولکولی شامل انرژی تفکیک، طول پیوند تعادل و فرکانس ارتعاشی تعادلی نیاز دارد. همچنین می توان از نتایج مدل ارائه شده برای بهبود داده های ترموشیمی محاسبات کوانتومی مبتنی بر مدل نوسانگر هماهنگ استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل مانینگ-روزن #آنتالپی تشکیل #هیدروژن کلرید #خواص ترمودینامیکی و مدل نوسانگر هماهنگ.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)