پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
حميد رضا رهبري [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، شهرام هاشمی مرغزار[استاد مشاور]
چکیده: در تحقیق حاضر، خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت AGA8، محاسبه شده است. گاز طبیعی ترکیبی از چندین هیدروکربن و عنصر گازی می باشد. بنابراین خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی، وابسته به خواص ترمودینامیکی اجزای تشکیل دهنده آن بوده و با تغییر ترکیب گاز طبیعی، خواص ترمودینامیکی آن نیز تغییر می کنند. برای اینکه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی را محاسبه نماییم، نیاز به معادله حالتی داریم که خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی را با توجه به اجزای آن، محاسبه نماید. معادله حالت AGA8 که توسط انجمن گاز آمریکا ارائه شده، با درنظرگرفتن خواص متقابلی اجزای گاز طبیعی در ترکیب مدل بسیار دقیقی برای محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی، ارائه کرده است. در این تحقیق، با مبنا قرار دادن معادله حالت AGA8 و با استفاده از روابط ترمودینامیکی مشخصی که بین اجزای یک ترکیب گازی برقرار است، خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی محاسبه شده است. محاسبات با داده های آزمایشگاهی معتبرسازی شده است. معتبرسازی محاسبات نشان می دهد که معادله حالت AGA8 از دقت قابل قبولی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی، برخوردار می باشد. خواص ترمودینامیکی برای مناطق مختلف گازی ایران و تاثیر ترکیب گاز طبیعی بر روی خواص ترمودینامیکی بررسی شده است. همچنین، بعضی از فرآیند های گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت AGA8، شبیه سازی شده و تاثیر ترکیب گاز بر روی این فرآیندها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نرم افزاری جهت محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی، ارائه شده است. با مشخص بودن دما، فشار و کسر مولی اجزای گاز طبیعی در مخلوط گاز، می توان با استفاده از نرم افزار طراحی شده، خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی را محاسبه نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گاز طبیعی- خواص ترمودینامیکی - معادله حالت AGA8 - روابط ترمودینامیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)