پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید قاسمی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: خواص ترمودینامیکی در تحلیل و بررسی فرآیندهای انجام گرفته بر روی یک سیال و در فرآیندهای تغییر فاز مانند فرآیندهای مایع سازی هیدروکربن ها، تاثیر ویژه ای دارند. از این رو محاسبه دقیق خواص ترمودینامیکی در فازهای مختلف و به خصوص در حالت تعادلی، همواره مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته است. دستگاه های اندازه گیری بخشی از این نیاز را به خوبی برآورده می‌کنند اما در محاسبه بسیاری از خواص غیرقابل اندازه گیری نظیر انرژی داخلی ، آنتالپی و آنتروپی و همچنین در هیدروکربن های پیچیده، ناچار به استفاده از معادلات حالت و به کارگیری روابط ترمودینامیکی هستیم. بکارگیری معادلات حالت ترمودینامیکی یکی از کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین روشها در تعیین خواص ترمودینامیکی می‌باشد. به همین دلیل تاکنون معادلات حالت متعددی توسط دانشمندان شیمی- فیزیک ارائه شده‌است. با پیشرفت مکانیک آماری و همچنین با استفاده از روابط بدست آمده از ترمودینامیک آماری، در سالهای اخیر معادلات حالت بر پایه تئوری مولکولی رواج بسیاری یافته‌است. یکی از پرکاربردترین آنها، معادله حالت PC-SAFT می‌باشد که از توجه بسیاری نزد پژوهشگران برخوردار است. در تحقیق حاضر، با استفاده از معادله حالت PC-SAFT و با بکارگیری روابط بدست‌‌آمده از ترمودینامیک آماری، خواص ترمودینامیکی هیدروکربنهای خالص و مرکب محاسبه و جهت اعتبار سنجی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است. حاصل این اعتبار سنجی توسط پارامتر درصد انحراف مطلق میانگین(AAD) ، برای محاسبات چگالی 9474/0، برای محاسبات ضریب تراکم پذیری 6141/0، برای محاسبات آنتالپی 4358/0، برای محاسبات آنتروپی 3512/0، برای محاسبات انرژی داخلی 5500/0، برای محاسبات ظرفیت حرارتی در حجم ثابت 6961/2، برای ظرفیت حرارتی در فشار ثابت 269/2، برای محاسبات سرعت صوت 5724/4 و برای محاسبات ضریب ژول-تامسون 5881/4 درصد می‌باشد.  این اعتبار‌سنجی نشان می‌دهد معادله حالت PC-SAFT از دقت قابل قبولی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی عناصر ساده و ترکیبات پیچیده نظیر گاز طبیعی در شرایط فازی مختلف برخوردار می‌باشد. در این تحقیق سعی شده‌است خواص ترمودینامیکی مواد در محدوده وسیعی از دما و فشار (خصوصا دماهای پایین و فشارهای بالا) مورد ارزیابی قرار گیرد. در پایان با حصول اطمینان از دقت قابل قبول نتایج، یک نمونه سیکل مایع سازی گاز طبیعی شبیه سازی شده‌است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خواص ترمودینامیکی – ترمودینامیک آماری- معادله حالت PC-SAFT- تعادل دو فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)