پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ماجده خانلری [پدیدآور اصلی]، مجتبی هاشم زاده[استاد راهنما]
چکیده: در این کار می‌خواهیم تولید هارمونیک دوم پالس‌های فوق‌گاوسی در یک پلاسمای ناهمگن را بررسی کنیم. همچنین تولید هارمونیک سوم ناشی از برهمکنش لیزر فوق‌گاوسی با پلاسمای چگال موج دار بیان می‌شود. روند فرمول بندی معادلات در هارمونیک دوم و سوم تقریبا مشابه یکدیگر است. پس با داشتن میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و با استفاده از معادله پواسون، چگالی الکترون‌ها در پلاسما را به دست آورده و با استفاده از معادلات ماکسول، معادله موج مربوط به هارمونیک دوم و سوم را به دست می‌آوریم. در ادامه این معادله را با استفاده از روش رانگی کوتای مرتبه 4 حل کرده و نمودارهای مربوط به آن را رسم می‌کنیم. با رسم نمودارهای تغییرات میدان هارمونیک دوم نسبت به تغییر دامنه میدان لیزر، چگالی الکترون‌ها و ضریب شکست می‌توان به این نتیجه رسید که میدان هارمونیک دوم با افزایش پارامترهای دامنه میدان لیزر، چگالی الکترون‌ها و ضریب شکست افزایش می‌یابد. با رسم نمودارهای تغییرات میدان هارمونیک سوم نسبت به تغییر دامنه میدان لیزر، چگالی الکترون‌ها و ضریب شکست به این نتیجه می‌رسیم که با افزایش این سه پارامتر، میدان هارمونیک سوم افزایش می‌یابد. همچنین با رسم نمودار تغییرات میدان هارمونیک سوم نسبت به تغییرات فرکانس، به این نتیجه می‌توان رسید که با کاهش فرکانس، دامنه میدان افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هارمونیک دوم #هارمونیک سوم #لیزرهای فوق‌گاوسی #پلاسمای ناهمگن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)