پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مهدی رفیعی [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در سالهای اخیر دیود لیزرهای فروسرخ با طول موجهای 3/1 و 5/1 میکرونی به دلیل کاربرد در مخابرات و انتقال اطلاعات توسط فیبرهای نوری توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. این مطالعات غالباً به منظور دستیابی به قطعات لیزری با بازدهی بالاتر انجام شده است. جریان آستانه ( ) و حساسیت دمایی (که دمای مشخصه معرف آن است) دو پارامتر مهم در عملگری یک لیزر دیودی است. قطعه ای با جریان آستانه و دمای مشخصه پایین به معنی آن است که نسبت جریانهای بازترکیبی تابشی به غیر تابشی بزرگ و تغییرات با دما کوچک است. به منظور دستیابی به این مقصود ساختارهای گوناگونی از جمله ساختارهای با چاه (های) کوانتومی با و بدون کرنش در نظر گرفته شده است. استفاده از اعمال فشار هیدروستاتیکی می تواند به عنوان روشی مناسب برای تعیین نسبت سهم جریانهای تابشی به غیر تابشی در جریان الکتریکی آستانه قطعه محسوب شود. ما در این پایان نامه به کمک مدلهای نظری فیزیکی به تحلیل داده های گزارش شده مربوط به جریان آستانه لیزرهای تابنده امواج فروسرخ 3/1 و 5/1 میکرومتری پرداخته ایم. این قطعات دارای ساختار چاه (های) کوانتومی کرنش دار و بدون کرنش بوده و در دماهای بالا (دمای اتاق) و دماهای پایین ( 100 ~) تحت فشار هیدروستاتیکی (تا 10) قرار گرفته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لیزرهای فروسرخ با چاه(های) کوانتومی #جریان آستانه #فشار هیدروستاتیکی #جریان بازترکیب اوژه #جریان تابشی #دمای مشخصه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)